Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dištančné vzdelávanie v edukačnom procese

Dištančné vzdelávanie v edukačnom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

3.   ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár predstaví možnosti získať kompetencie potrebné k realizácii dištančného vzdelávania v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov, aj v čase domáceho vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
18. november 2020 - 8:00
RP MPC Prešov
 
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=631
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s atestačným procesom, tvorbou portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov materských škôl. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Profesijná kompetencia: 
3.1 plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 hod.:

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií učiteľov materských škôl.

Poznámka: 
Webinár je určený pre učiteľov materskej školy.
18. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=631
 
 
Mixed médiá I.

Mixed médiá I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Online kurz je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kombinovaných výtvarných techník, a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získat základné informácie o kombinovaných výtvarných technikách a o možnostiach ich aplikácií do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09.00 - 10.30 - Delenie výtvarných techník. Mixed médiá.

18. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
 
Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=612
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Výmena skúseností  a vyvodenie efektívnych postupov pre implementáciu komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM.

Profesijná kompetencia: 
Posilňovanie komunikačných zručností
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Problémy pri  implementácii komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v triedach s VJM

2.Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania

3. Závery: vyvodenie efektívnych postupov pre implementáciu  komunikačných tém do vyučovania

18. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=612
 
Internet a sociálne siete pod kontrolou

Internet a sociálne siete pod kontrolou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=644
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na oblasť prevencie a eliminácie nežiaducich javov u žiakov spojených s využívaním internetu a sociálnych  sietí (ľudské práva, šikanovanie, kyberšikanovanie, netolerancia, nelátková závislosť na internete). Poznávanie bezpečného užívateľského prostredia je spojené s rozvojom schopností a zručností žiakov zhodnocovať internetové obsahy (rozlišovanie a hodnotenie dôveryhodnosti zdroja – využitie pre ochranu pred uvedenými javmi i pre učenie sa s využitím internetových zdrojov – napr. spracovanie školských projektov).  Tematické zameranie je využiteľné v širokom spektre vyučovacích predmetov, pri práci triedneho učiteľa, vychovávateľa, výchovného poradcu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ciele  odborného seminára:

- rozvíjať kompetencie v oblasti plánovania, projektovania, realizácie vyučovania a identifikácie sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka v súlade s profesijným štandardom 

- rozvíjať schopnosti a zručnosti v tvorbe metodických námetov a inšpirácií v súlade s tematickým zameraním seminára

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ a školský psychológ
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára: 

1.Fungovanie, využívanie a možné zneužívanie  internetu a sociálnych sietí.

2. Nežiadúce javy spojené s užívateľským prostredím internetu a sociálnych sietí. 

3. Zhodnocovanie internetových obsahov a postojov k nim (umenie jasného myslenia - napr. jav davovej psychózy, nesprávne pripisovanie významu, sklon prehnane reagovať na stimul, syndróm skupinového myslenia a ďalšie).

3. Využívanie internetových zdrojov v edukačnom procese.  Tvorba metodických námetov a inšpirácií pre  prax (pedagogický a odborný zamestnanec) v kontexte témy odborného seminára. 

18. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=644
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 17:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov (vrátane detí a žiakov so ŠVVP), aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja matematickej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
nemám kariérovú pozíciu
špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II, prezenčná online forma 
Prestávka
Edukačná aktivita, dištančná forma online 
Prestávka
Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

18. november 2020 - 13:00
Online miestnosť
 
Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6604
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií  interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti stratégií interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 3.1 - Koordinovať profesijný rozvoj členov metodického združenia, 4.1 - Viesť ľudí, 4.2 - Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, 4.3 - Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 8. KOOPERÁCIA VO VÝUČBE
18. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6604
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

18. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
 
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

 Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Bádateľské zručnosti v edukačnej praxi.

Možnosti procesu implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity

Aplikácia BOV v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity do vlastnej edukačnej praxe

18. november 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
 
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozširovať inkluzívne hodnoty pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom indexu inklúzie s udržateľným rozvojom a nie s nejakým ukončením „projektom inklúzie“.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa s profesijnou rolou školy. Stotožniť sa s profesijnou rolou školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Registrácia účastníkov
  2. Čo je to inklúzia
  3. Index inklúzie a indikátory v praxi
  4. Rozvoj školy a školského zariadenia
  5. Diskusia a záver
Poznámka: 
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
18. november 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=563
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie - rozvoj profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívanie profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorba portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.

Výstupom účastníka je vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.  

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Tvorba atestačného portfólia

3. Spracovanie portfólia pre atestačné konanie

18. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=563
 
Ako čeliť dezinformáciám?

Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
45
Obsadený počet miest: 
45
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako sa môže pedagogický/odborný zamestnanec orientovať v informačnom chaose, ako môže pomôcť žiakom/kolegom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach, ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách a ako podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom alebo šírením hoaxov. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov/neprávd/poloprávd, ktoré sa v uplynulom období šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Poznámka: 
Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).
18. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
 
 
Mixed médiá I.

Mixed médiá I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kombinovaných výtvarných techník a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o kombinovaných výtvarných technikách a o možnostiach ich aplikácií do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15.30 - 17.00 - Delenie výtvarných techník. Mixed médiá.

18. november 2020 - 15:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588