Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=650
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Správne zvolené rituály v školskom a mimoškolskom prostredí je možné považovať za zdroj istoty a bezpečia. Rituály sú chápané ako pedagogické prostriedky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania s cieľom meniť ho společensky očakávaným smerom. Odborný seminár je zameraný na rituály v edukácii z hľadiska vytvárania učiacej sa komunity, učenie sa, ktoré čerpá z praktických skúseností, teda učenie sa v konaní a orientovanosť učenia sa aj na estetickú dimenziu a dôležitú komunikatívnu funkciu rituálov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať zručnosti vytvárať učiacu sa komunitu, využívať rituály na učenie sa v konaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12.11.2020

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2. Rituály v školskom a mimoškolskom prostredí

3. Rituály ako pedagogické prostriedky a prostriedky manažmentu triedy, oddelenia, výchovnej skupiny.

18.11.2020

1.  Praktické ukážky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania detí/žiakov prostredníctvom rituálov

2. Tvorba modelových zadaní

3. Výmena skúseností

4. Záver

 

12. november 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=650
 
 
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC BB, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na vymedzenie pojmu životé zručnosti, ktoré sú kľúčové pre praktický život a uplatnenie žiakov na trhu práce. Súčasťou seminára budú aj konkrétne ukážky rozvíjania životných zručností na hodinách anglického jazyka a tvorba učebných úloh (skupinová práca). Rovnako vítaná bude diskusia, výmena skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhnúť a naplánovať konkrétne aktivity na vyučovacie hodiny v predmete anglický jazyk, ktoré rozvíjajú životné zručnosti žiakov. 

Profesijná kompetencia: 
rozvoj spolupráce a komunikácie žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Vymedzenie pojmu "životné zručnosti"

2. Spôsoby rozvíjania životných zručnsotí na hodinách anglického jazyka

3. Tvorba učebných úloh, ktoré sú zamerané rozvoj životných zručností 

12. november 2020 - 9:00
RP MPC BB, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
 
Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím

Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC BRATISLAVA, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
PaedDr. Elena Gažiová
Mgr. Peter Birka
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu, s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako aj s deťmi a žiakmi s viacnásobným postihnutím a autizmom. Cieľom podujatia je prezentovať možnosti a predstaviť špecifické postupy intervencie využívané v edukačnej praxi pri výchove a vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím. Prezentované metódy a postupy a využívanie totálnej komunikácie sú efektívne aj vo vzdelávaní žiakov s autizmom a pri vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať východiská a možnosti využívania totálnej komunikácie a ďalších špeciálnych postupov a kompenzačných pomôcok  pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, ako aj detí a žiakov s iným druhom a stupňom postihnutia.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka, 2.3 Realizovať logopedickú terapiu, poradenstvo a prevenciu, 2.3 Realizovať špeciálnopedagogickú intervenciu
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kategória OZ: 
logopéd a školský logopéd
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Téma:

Komunikácia osôb so sluchovým postihnutím. Totálna komunikácia. Komunita a kultúra nepočujúcich. - Mgr. Peter Birka

Využitie totálnej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov so ŠVVP. - PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Kompenzačné prostriedky a postupy ako podpora komunácie žiakov so ŠVVP. - PaedDr. Elena Gažiová

12. november 2020 - 9:30
RP MPC BRATISLAVA, Ševčenkova 11
 
 
 
 
 
 
Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2020/2021

Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2020/2021

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=748
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
8
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike maturitnej skúšky z biológie v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Zameriava sa na metodiku tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o aktuálne platnej legislatíve súvisiacej s maturitnou skúškou z biológie a o tvorbe jednotlivých úloh maturitných zadaní.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská maturitnej skúšky z biológie

Metodika tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní z biológie

Poznámka: 
Webinár je určený tým kolegom, ktorí v minulom školskom roku nestihli absolvovať odborný seminár s rovnakou témou.
12. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=748
 
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie pedagogickej diagnostiky v materskej škole v súlade s profesijnými štandardami. Rozvoj vedomostí, spôsobilostí a preukázateľnosti kompetencií učiteliek materských škôl v oblasti Dieťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach realizácie pedagogickej diagnostiky v súlade s profesijnými štandardami.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa. 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa. 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
12. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
 
 
Výučba geografie trochu inak

Výučba geografie trochu inak

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude prezentovanie inovatívnych námetov vo výučbe geografie so zameraním na motiváciu žiakov a efektívnosť aplikácie vyučovacích metód a foriem.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu a inováciu edukačného procesu v učebnom predmete geografia.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie a 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Námety na výučbu geografie trochu inak

2. Profesijný rast učiteľa geografie cez profesijné štandardy

12. november 2020 - 13:00
online učebňa
 
Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ

Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=740
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na možnosti využitia hospitačného pozorovania na identifikáciu a posudzovanie profesijných kompetencií PZ. Získané poznatky môžu využiť VPZ pre plánovanie profesijného rozvoja PZ školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Rozšíriť vedomosti a získať skúsenosti s prácou s profesijným štandardom ako východiskom pre identifikáciu profesijných kompetencií PZ prostredníctvom hospitačného pozorovania.

2. Rozšíriť vedomosti a získať skúsenosti s využitím fáz hospitačného pozorovania na identifikáciu a posúdenie  profesijných kompetencií a  dopady na  plán profesijného rozvoja PZ školy.

 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. profesijné kompetencie PZ, profesijný štandard

2. možnosti preukazovania profesijných kompetencií 

3. možnosti využitia hospiračného pozorovania na posudzovanie profesijných kompetencií PZ

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov priniesť si na seminár príslušný profesijný štandard PZ a ukážku záznamov z hospitačného pozorovania
12. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=740
 
Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na oboznámenie účastníkov so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stručný historický prehľad integrácie Rómov na území súčasného Slovenska

2. Príklady dobrej praxe pri vzdelávaní žiakov z MRK počas Covid 19

12. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
 
Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5934
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na identifikáciu a charakteristiku aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny v súlade s potrebou identifikácie a charakteristiky aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Profesijná kompetencia: 
2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 - Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 - Realizovať vyučovanie, 2.4 - Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA
12. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5934
 
 
Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka

Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-1
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať o vyučovaní gramatiky komunikatívnym štýlom s dôrazom na formu, význam a využitie gramatických štruktúr. Využívať gramatické cvičenia v učebnici tak, aby zohľadňovali špecifiká komunikatívneho prístupu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
12. november 2020 - 14:00
online
 
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách na rozvoj psychomotoriky detí a žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky počas karantény, aby sa žiaci doma mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia účastníkov

2. Psychomotorika - teoretické východiská

3. Hry na rozvoj psychomotoriky a ich aplikácia v praxi

12. november 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 12. 11. 2020 (15:00 - 15:30)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 12. 11. 2020 (15:30 - 16:45)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 19. 11. 2020 (45 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 26. 11. 2020 (15:00 - 16:30)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 26. 11. 2020 (16:30 - 17:00)

 

12. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1