Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií, kritické hodnotenie zdroja a obsahu, poznať riziká digitálneho sveta.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky s využitím moderných technológií pre prácu s informáciami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach využitím e-gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Funkčné gramotnosti - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie.

2. Techniky vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií.

3. Kritické hodnotenie zdroja a obsahu.

4. Riziká digitálneho sveta.

11. november 2020 - 8:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
 
 
Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov

Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=643
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na podporu tímovej spolupráce v prostredí pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Tím podnecuje a rozvíja spoločné hľadanie riešení, poskytuje väčšiu možnosť pre rozvoj kreativity zamestnancov, podnecuje k vyšším výkonom, využívaniu silných stránok zamestnancov a ich rozvoju. Odborný seminár pracuje s pozitívami: budovanie vzťahov na pracovisku, zlepšuje komunikáciu a pracovnú atmosféru. Stimulácia tímovej spolupráce eliminuje možné negatívne efekty v rámci pracovného kolektívu (konflikty na pracovisku). Seminár pracuje s využitím silných a slabých stránok a ich diagnostikou v rámci možných rolí v tíme.

 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať kompetenciie zamerané na plánovanie  a realizáciu  profesijného rastu a sebarozvoja v kontexte profesijného štandardu pedagogického zamestnanca. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11.11.2020

9:00-11:00

1. Identifikácia spolupráce s charakteristikou tímovosti.

2. Pozitíva, negatíva, výhody a nevýhody tímovej spolupráce. Synergia tímu.

3. Motivácia pre tímovú spoluprácu. 

12.11.2020

9:00-11:00

4. Poznávanie silných a slabých stránok v kontexte fungovania tímu (fungovania v tíme). 

5. Využitie koučovacieho prístupu v tímovej spolupráci.

6. Aktivity zamerané na nácvik zručností s využitím pre tímovú spoluprácu. 

11. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=643
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie(MŠ)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie(MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7664
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude problematika profesijných štandardov PZ (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií PZ a riešenie modelových situácií v rámci  metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného PZ

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia  a o zmene v oblasti atestačného procesu  v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný štandard pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch)

2. Význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa. Postup tvorby portfólia.

3. Atestačný  proces  v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z.

 

11. november 2020 - 9:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7664
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

  • vytvorenie testových úloh
  • vytvorenie a administrácia testu
  • vyhodnotenie výsledkov testu
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
11. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
 
Inovatívne metódy v matematike a v prírodovedných predmetoch

Inovatívne metódy v matematike a v prírodovedných predmetoch

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=606
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

3.   ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť účastníkov seminára kooperatívnymi metódami, konštruktivizmom a bádeteľstvom v matematike a v prírodovedných predmetoch.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10:00-11:30 Konštruktivistické vyučovanie

11:45-13:15 Kooperatívne metódy

13:30-15:00 Bádateľstvo vo vyučovaní

Poznámka: 
predmety matematika, chémia, biológia a fyzika
11. november 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=606
 
 
 
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=608
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12:30 - 14:00 Profesijné štandardy ako východisko tvorby portfólia, profesijné portfólio

14:15 - 15:15 Atestačný proces

11. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=608
 
 
Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií zlepšovania procesov riadenia činností metodického združenia v súčinnosti s riadiacou prácou vedenia školy, presadzovanie a uplatňovanie progresívnych metód edukácie na škole. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti riadenia procesov, plánovania a hodnotenia činností metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.1 - Podieľať sa na tvorbe a aktualizácii školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zaradenia, 2.2 Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 1.   PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE
11. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602
 
 
Formatívne hodnotenie, tvorba kritérií a indikátorov

Formatívne hodnotenie, tvorba kritérií a indikátorov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na základné informácie o formatívnom hodnotení žiakov, výber kritérií hodnotenia a tvorbu indikátorov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné kritériá hodnotenia a navrhnúť k nim indikátory. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11. 11. 2020 Formatívne hodnotenie, jeho prinícpy; sebahodnotenie

27. 11. 2020 Výber hodnotiacich kritérií a tvorba indikátorov

11. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
 
Ako objektívne hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov

Ako objektívne hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=675
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na hodnotenie žiackych výkonov prostredníctvom hodnotiacich kritérií, ktoré sa môžu stať vodítkom pri učení žiakov. Súčasťou odborného seminára je tvorba hodnotiacich kritérií žiackych výkonov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti hodnotenia žiackych výkonov s tvorbou kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky činnosti triedneho učiteľa
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
11. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=675
 
Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť  a  rozširovať vedomostí  o  štýloch  učenia  sa  žiakov , prezentovať rôzne spôsoby ich  diagnostikovania  smerom k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
11. november 2020 - 14:30
online
 
 
Čitateľská gramotnosť a procesy porozumenia textu

Čitateľská gramotnosť a procesy porozumenia textu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách zrealizujú vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu v konkrétnych úlohách k učebnému textu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Procesy porozumenia vo väzbe na medzinárodné meranie PISA - teoretické východiská.

Tvorba úloh k učebnému textu ( procesy porozumenia v súlade s medzinárodným meraním PISA).

11. november 2020 - 15:00
online miestnosť