Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií, kritické hodnotenie zdroja a obsahu, poznať riziká digitálneho sveta.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky s využitím moderných technológií pre prácu s informáciami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach využitím e-gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Funkčné gramotnosti - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie.

2. Techniky vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií.

3. Kritické hodnotenie zdroja a obsahu.

4. Riziká digitálneho sveta.

10. november 2020 - 8:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
 
 
Artefiletika

Artefiletika

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - tvorba artefiletického dialógu, zostavenie artefiletickej vyučovacej jednotky

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať pedagógom konkrétne možnosti využitia artefiletiky v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
10. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka

Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na nácvik hodnotenia ústneho prejavu v rámci IČ MS z cudzieho jazyka. Na seminári budú prezentované zásady a kritériá na hodnotenie ústneho prejavu žiakov v cudzom jazyku podľa SERR pre jazyky.
V aplikačnej časti  bude kladený dôraz na formuláciu úloh v maturitnom zadaní, tvorbu otázok pri vedení rozhovoru a na vystupovanie skúšajúceho pri ústnej skúške.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozšíriť si svoje kompetencie v hodnotení ústneho prejavu žiakov v cudzom jazyku.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
španielsky jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Otvorenie, ústny prejav podľa SERR, najčastejšie formy ústneho prejavu žiakov - výmena skúseností z praxe

2. Žánrové a obsahové zameranie ústnych prejavov, stanovenie kritérií na hodnotenie ústneho prejavu žiakov

3. Aplikačná časť - hodnotenie ústneho prejavu, výmena skúseností z hodnotenia, najčastejšie problémy pri hodnotení

10. november 2020 - 13:30
online učebňa
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6776
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu zručností účastníka vhodne (vzhľadom k vývinovým a individuálnym charakteristikám žiakov, obsahu učiva a cieľom hodiny) zvoliť, didakticky pripraviť a efektívne uplatniť vybrané metódy kooperatívneho vyučovania prostredníctvom realizácie troch aktivít v predmetoch rôznych vzdelávacích oblastí. Výstupom využiteľným v pedagogickej praxi budú pracovné listy k aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Príprava aktivity  na individuálne aplikovanie v edukačnej praxi účastníka vzdelávania

3. Tvorba pracovného listu

10. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6776
 
Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať poznatky o metódach aktívneho učenia sa žiaka a aplikovať tieto metódy do vyučovacích hodín matematiky

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Oboznámiť sa s vybranými metódami aktívneho učenia sa žiakov

2. Využiť metódy v konkrétnych témach vyučovacích hodín matematiky

10. november 2020 - 13:50
online
 
 
Grafomotorika a výtvarná výchova

Grafomotorika a výtvarná výchova

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=472
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10.11.2020

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

19.11.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

10. november 2020 - 14:00
Moodle https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=472
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
22
Obsadený počet miest: 
22
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

10. november 2020 - 14:30
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
 
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Možnosti procesu

                             implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja  
                             gramotnosti, myslenia a kreativity.

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                            vlastnej  edukačnej praxe

10. november 2020 - 15:30
on line miestnosť:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624