Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny

Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4862
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára  je poukázať na traumatické zážitky dieťaťa/žiaka  pochádzajúceho z   prostredia náhradnej rodiny a ich dopad na kognitívnu, afektívnu stránku osobnosti. Účastník seminára získa  poznatky ako pracovať s takýmto dieťaťom/ žiakom v podmienkach školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poukázať na traumatické zážitky dieťaťa/žiaka pochádzajúceho z náhradnej rodiny a ich dopad na kognitívnu, afektívnu stránku osobnosti. Získať  poznatky ako pracovať s takýmto dieťaťom/ žiakom v podmienkach školy.

Profesijná kompetencia: 
1.1. Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa 1.2. Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Špecifiká detí, ktoré zažili ohrozenia v blízkych vzťahoch, zažitá trauma a jej vplyv na prežívanie a správanie sa dieťaťa 

Úloha náhradnej rodiny v "liečení dieťaťa", participácia školy na procese liečenia

 Príklady dobrej praxe  z prostredia 1. a 2.stupňa ZŠ a strednej školy

9. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4862
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=695
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať  pedagogických zamestnancov materských škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
9. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=695
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - úvod, štruktúra, gradácia kompetencií

2. Portfólio PZ - charakteristika, typy, atestačné portfólio

3. Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

Žiadame účastníkov, aby si pripravili príslušný profesijný štandard učiteľa, ktorý je súčasťou Pokynu ministra č. 39/2017.  Link: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

9. november 2020 - 13:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
 
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na princíp tvorby  profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom, ktorí už absolvovali atestačnú skúšku, nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie k tvorbe vlastného profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 14:30

Princíp tvorby profesijného portfólia. Fázy zavádzania profesijného portfólia. Posudzovanie úrovne vlastných kompetencií PZ.

Poznámka: 
Je potrebné, aby účastníci webinára mali na online v stretnutie vytlačený profesijný štandard príslušnej kategórie a podkategórie PZ.
9. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
 
Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7466&forceview=1
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľová skupina učiteľov bude poznať princípy tvorby portfólia ako nástroja na sebahodnotenie aj ako nástroja na výkon atestácie. Bude vedieť formulovať svoje silné stránky vzhľadom k profesijnému štandardu a preukázať dosiahnutie niektorých profesijných kompetencií. Bude vedieť definovať svoje vzdelávacie potreby a na základe toho si bude vedieť zostaviť osobný plán profesijného rozvoja. Účastníci podujatia vypracujú podklady k tvorbe osobného plánu profesijného rozvoja. V aplikačných úlohách využijú časti osobného profesijného portfólia ako nástroja na sebahodnotenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať spôsobilosti pedagogického zamestnanca plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj s využitím profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 Otvorenie

13.05 - 14.30 Tvorba portfólia prostredníctvom profesijného štandardu

9. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7466&forceview=1
 
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=498
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Informačný seminár online formou pre učiteľov ZŠ, ZUŠ, SŠ, pedagogických asistentov a vychovávateľov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
9. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=498
 
Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov, o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v prvej časti oboznámia s ukážkami rôznych zaujímavých realizovaných projektov a dostupných grantových schém, naučia sa vytvoriť vlastný projektový návrh a spracovať projektovú žiadosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vytvoriť projektový návrh pre malý školský projekt a spracovať projektovú žiadosť pre grantovú podporu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Malé grantové výzvy pre učiteľov a školy.

2. Zaujímavé realizované projekty - ukážky z praxe.

3. Tvorba projektového návrhu a spracovanie projektovej žiadosti.

4. Diskusia.

9. november 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
 
 
Využitie médií v Cirkvi

Využitie médií v Cirkvi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=733
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Webinár  sa zameriava na odborné poznatky a pedagogické skúsenosti vybraných možností  podpory  formovania postojov a názorov 

v  edukačnom procese. Webinár bude prebiehať  formou vstupnej prezentácie a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o odborných poznatkoch problematiky cirkvi a médií v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
hlavný majster odbornej výchovy
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci vychovávateľ
výchovný poradca
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Praktický výcvik

3. Diskusia

9. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=733
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská problematiky výtvarných techník

2. Kolážová technika a kolážový princíp 

3. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník

9. november 2020 - 15:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580