Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti

Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=630
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu uplatňovania predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole v súvislosti s požiadavkami čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy. Prezentácia uplatňovania metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu metód predčitateľskej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 hod.: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti s uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy.

Poznámka: 
Odborný seminár je určený pre učiteľov materskej školy.
6. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=694
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 13. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať  pedagogických zamestnancov základných škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
6. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=694
 
 
 
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom workshopu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a možnosti ich využitia v edukačnom procese. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť si profesijné kompetencie v kolážových technikách a v možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie PZ v oblasti plánovania a projektovania edukačného procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Možnosti rozvoja schopností žiakov prostredníctvom výtvarných techník.  Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa témy

2. Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa zadanej témy

3. Vytvorenie súboru úloh  (portfólio kolážových techník) s možnosťou aplikovať ich do edukačného procesu

6. november 2020 - 15:45
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580