Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora integrácie Rómov

Podpora integrácie Rómov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVVP-MRK-SZP

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom intergácie Rómov v rámci vzdelávania, sociokultúrnym postavením dieťaťa/žiaka v školskom systéme a príkladmi dobrej praxe začleňovania Rómov do spoločnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stučný historický prehľad integrácie Rómov v rámci vzdelávania

2. Sociokultúrne postavenie dieťaťa/žiaka v školskom systéme

3. Príklady dobrej praxe

5. november 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
 
 
Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
24
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je venovaný problematike zlepšovania prípravy žiakov na trh práce. Poukazuje na globálne trendy v procese výberu zamestnancov a na možnosti vyhľadávania pracovných miest na trhu práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru, vrátane interdiscipinárnych súvislostí na prípravu žiakov na povolanie.

Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
výchovný poradca
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Úvodný  do problematiky 

Globálne trendy v procese výberu zamestnancov, zamestnanteľnosť absolventov  

Nové možnosti vyhľadávania pracovných miest 

Predstavenie FSEV TnU AD 

Poznámka: 
Účastníkom bude zaslaný link na pripojenie v online prostredí.
5. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov , m.č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Madarasová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára  je rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť  profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:30 – 09:00    Prezentácia

09:00 – 10:30    Profesijné štandardy                                                                                                    

10:30 -  11:00     Prestávka   

11:00 – 12:30    Portfólio, atestácie podľa z.č. 138/2019

12:30 – 14:00    Tvorba atestačného portfólia
 

Poznámka: 
Organizačné pokyny: Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
5. november 2020 - 9:00
RP MPC Prešov , m.č. 31
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v MŠ s VJM

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v MŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=578
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvíjanie profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 13:45    Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca

13:45 - 14:30    Portfólio pedagogického zamestnanca

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
5. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=578
 
 
Nástroje formatívneho hodnotenia

Nástroje formatívneho hodnotenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=736
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť účastníkov webinára s funkciami formatívneho hodnotenia.

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Poznámka: 
predmety matematika, chémia, biológia a fyzika
5. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=736
 
Bádateľsky orientované vyučovanie

Bádateľsky orientované vyučovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na zmenu prístupu k vzdelávaniu a budovaniu vedeckej gramotnosti žiaka. Je zameraný na potrebu širšej podpory interaktívnej výučby, na rozvíjanie bádateľských zručností a na dôsledné porozumenie kľúčových pojmov a javov. Venuje sa porozumeniu problematiky bádateľsky orientovanej výučby (BOV), ktorá si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami jej realizácie. Zámerom je previesť účastníkov vzdelávania touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu. Bádateľsky orientovaná výučba otvára priestor na využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia, hodnotenia porozumenia, bádateľských zručností, skupinovej práce žiakov a reflexii.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a udržať spôsobilosti učiteľov potrebných na riadenie edukačného procesu, v ktorom sa má rozvíjať funkčná gramotnosť žiakov v rámci inovovaného ŠVP.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia úcastníkov
2. Charakteristika BOV
3. Plánovanie vyucovacej hodiny
4. Konkrétne kroky BOV
5. Hodnotenie bádatelských aktivít
6. Výber tém vhodných pre BOV

Poznámka: 
Webinár je zameraný na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. BOV sa dá využiť vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
5. november 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov, o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v prvej časti oboznámia s ukážkami rôznych zaujímavých realizovaných projektov a dostupných grantových schém, naučia sa vytvoriť vlastný projektový návrh a spracovať projektovú žiadosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vytvoriť projektový návrh pre malý školský projekt a spracovať projektovú žiadosť pre grantovú podporu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Malé grantové výzvy pre učiteľov a školy.

2. Zaujímavé realizované projekty - ukážky z praxe.

3. Tvorba projektového návrhu a spracovanie projektovej žiadosti.

4. Diskusia.

5. november 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
 
 
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=623
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je rozdelený na dve podujatia - Prokrastinácia 1 a Prokrastinácia 2, ako dve nadväzujúce časti. Tematicky je zacielený na ozrejmenie pojmu prokrastinácia a jej vplyvu na motiváciu žiakov učiť sa.

Druhá časť webinára tematicky a obsahovo nadväzuje na prvú časť. Je zameraná na prezentovanie metód a foriem práce, ktoré môžu PZ využiť v edukačnej praxi, prípadne ich sprostredkovať rodičom ako možný spôsob zvládania prokrastinácie v rámci domácej prípravy žiakov. Súčasťou seminára je diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov zo seminára do vlastnej praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na vplyv prokrastinácie na motiváciu žiakov učiť sa, aj na prezentáciu a osvojenie si niektorej z metód a foriem práce, ktoré môžu PZ zamestnanci využiť v edukačnej praxi, prípadne ich prezentovať pre rodičov ako možný spôsob jej zvládania v rámci domácej prípravy žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Prezentovanie metód a foriem práce ako možný spôsob zvládania

                            prokrastinácie

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov do             

                            vlastnej  edukačnej praxe

5. november 2020 - 15:30
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=623