Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
21
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie pedagogickej diagnostiky v materskej škole v súlade s profesijnými štandardami. Rozvoj vedomostí, spôsobilostí a preukázateľnosti kompetencií učiteliek materských škôl v oblasti Dieťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach realizácie pedagogickej diagnostiky v súlade s profesijnými štandardami.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa. 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa. 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
 
 
Stratégie a metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy

Stratégie a metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4789
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jozef Bernát
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Na základe dlhodobých skúseností, národného a medzinárodného testovania a následných odborných štúdií je zrejmé, že sa u našich žiakov objavujú problémy s porozumením čítaného textu, čím postupne strácajú záujem o čítanie a získavanie informácií prostredníctvom čítania. Obsahom webinára bude prezentovanie stratégií a metód  so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy. Účastníci webinára budú mať priestor aj na výmenu skúseností z praxe. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v spoznávaní a uplatňovaní stratégií a metód  zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.  

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
riaditeľ
špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia stratégií a metód  zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.  

2. Výmena skúseností z praxe v tejto oblasti. 

4. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4789
 
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=274
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. František Greif
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na problematiku hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Ing. František Greif (60 minút) -  Hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Ing. František Greif (45 minút) -  Hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 4. Hodnotenie žiackej práce a výstupov
4. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=274
 
 
Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=571
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 14. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Finančná gramotnosť - NŠFG, projektovanie vyučovania, tvorba projektov vyučovania

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť projekt vyučovania s využitím učebných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

4. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Finančná gramotnosť - NŠFG

11. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Projektovanie vyučovania

25. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

1. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

8. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

14. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Prezentácie vlastných projektov vyučovania s využitím učebných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
4. november 2020 - 14:00
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=571
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára  bude analýza profesijných štandardov ako východisko pre tvorbu portfólia. V druhej časti sa zameriamena význam a  tvorbu portfólia ako prostriedok sebarozvoja pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenie.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
 
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8206
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop sa zameriava na praktické ukážky programátorských aktivít v prostredí Scratch s využitím minipočítača Micro:bit, čo umožní využívať v programoch a hrách Micro:bit ako jednoduchú hernú konzolu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom workshopu je oboznámiť učiteľov s možnosťami minipočítača Micro:bit v prepojení na programovacie prostredie Scratch.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Predstavenie minipočítača BBC Micro:bit.

2. Softvérové a hardvérové požiadavky na prepojenie prostredia Scratch s Micro:bit-om.

3. Programátorské úlohy využitím Scratch-u a Micro:bit-u.

4. Diskusia.

Poznámka: 
Webinár je určený pre učiteľov, ktorí majú na škole k dispozícii BBC Micro:bit
4. november 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8206
 
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=569
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 3. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa 3 oblastí profesijného štandardu pre 2. atestáciu pre učiteľov cudzích jazykov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné doklady do atestačného portfólia pre 2. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

4. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť žiak

19. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť výchovno-vzdelávací proces

3. 12. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť profesijný rozvoj  

4. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=569
 
 
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi v rámci rozvoja funkčnej  gramotnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na plánovanie a realizáciu implementácie prvkov funkčnej gramotnosti kohézne s podporou rozvíjania emocionálnej i čitateľskej gramotnosti, myslenia a kreativity v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o funkčnej gramotnosti
                            s akcentáciou na rozvíjanie emocionálnej i čitateľskej gramotnosti

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                           vlastnej  edukačnej praxe

4. november 2020 - 15:30
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543