Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie a námety na aktivity, ktoré môžu učitelia biológie a geografie v ZŠ a SŠ využiť pri preberaní geologických a paleontologických tém.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.1 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Geologické a paleontologické témy v rámci ISCED 2 a 3 (biológia, geografia)

 Obsahové zameranie a analýza vybraných geologických a paleontologických tém

3. november 2020 - 8:30
online miestnosť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov

Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára bude prezentovanie matematických hier so zameraním na podporu a rozvoj matematického myslenia žiakov prvého stupňa. Súčasťou seminára budú  aktivity s využitím matematickej hry vo vyučovaní, nielen v  predmete matematika.  Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností z praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov  v oblasti výchovno–vzdelávacieho procesu so zameraním na podporu a rozvoj matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

Oboznámenie sa s cieľom podujatia. Prezentácia skúseností účastníkov s odbornou problematikou. Teoretický vstup

Rozvoj matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy - námety rôznorodých aplikačných úloh. Konkrétne príklady aplikácie matematickej hry vo vyučov

Odborná diskusia a výmena skúsenosti s aplikovanými úlohami. Reflexia účastníkov k priebehu podujatia.

3. november 2020 - 13:00
online učebňa
 
Mediálna výchova v praxi

Mediálna výchova v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=519
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity na zaradenie mediálnej výchovy do edukačného procesu prostredníctvom využitia metód a postupov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti aplikovania mediálnej výchovy do vyučovacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Informacie o webinári Mediálna výchova v praxi.

2. Mediálna výchova ako prierezová téma.

3. Prezentácia vybraných vyučovacích metód mediálnej výchovy.

3. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=519
 
 
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=572
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 1. december 2020 - 16:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Plánovanie a projektovanie vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností. Matematickej - schopnosť využiť matematické operácie, čítanie a interpretovanie máp, tabuliek a grafov, priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností - matematickej a digitálnej, pri tvorbe zadaní z reálneho života.. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3.11.2020 - 14.00 - 16.30

1. Funkčné gramotnosti - matematická a digitálna.

2. Ako tvoriť zadania z reálnych životných situácií na podporu matematickej gramotnosti nielen na hodinách matematiky

1.12.2020 - 14.00 - 16.30

3. Spätná väzba k dištančnej úlohe

4. Vhodné používanie moderných technológií pri vyhľadávanií, spracovaní i produkcii informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

3. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=572
 
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=567
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa 3 oblastí profesijného štandardu pre 1. atestáciu pre učiteľov cudzích jazykov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné doklady do atestačného portfólia pre 1. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť žiak

18. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť výchovno-vzdelávací proces

30. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť profesijný rozvoj  

3. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=567