Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=579
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 2. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 2. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvíjanie profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 13:45    Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca

13:45 - 14:30    Portfólio pedagogického zamestnanca

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
2. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=579
 
 
Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=712
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 2. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 17:45
Počet hodín: 
20
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Cyklus webinárov v kombinácii s dištančným vzdelávaním je zameraný na tvorbu učebných úloh vo vzťahu rozvoja prírodovednej gramotnosti žiakov a podporu aktívneho učenia sa aj v domácom prostredí. Obsahom stretnutí budú námety aktivít, ktoré je možné realizovať aj v domácom prostredí učiteľa a žiaka. Činnosť v aktivitách online vzdelávania bude zameraná na využitie úrovní PVG vo vzťahu k didaktickej analýze edukačného obsahu vzdelávacej oblasti.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah vo vzdelávacej oblasti – Človek a príroda, predmete geografia a ekológia.
Výstupom online vzdelávania bude prezentácia vlastného návrhu výučbového bloku z praxe vo vzťahu k indikátorovým úlohám v záverečnom pracovnom liste pre žiaka.

Obsah vzdelávania súvisí s kompetenciu PZ z PŠ: 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom cyklu webinárov je, aby účastník mal príležitosť cez použité námetové aktivity: "Zdokonaliť si zručnosti vyplývajúce z profesijných kompetencií PZ vo vzťahu tvorby úloh na rozvoj PVG žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.4 návrh pracovného/ých listu/ listov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
ekológia
fyzika
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Načo nám je prírodovedná gramotnosť – definícia PVG s prepojením na výkonový obsahový štandard.  2.12020
  2. Didaktická analýza edukačného obsahu vzdelávacej oblasti vo vzťahu k úrovniam PVG. 2.11.2020
  3. Efektívne učebné postupy a stratégie na rozvoj PVG. 19.11. 2020
  4. Návrh učebných činnosti žiakov podporujúcich PVG vo väzbe k cieľom a obsahu učiva. 19.11.2020
  5. Tvorba edukačného projekt pre výučbu žiakov v domácom prostredí vo väzbe na rozvoj vybraného aspektu prírodovednej gramotnosti. 211.2020
  6. Tvorba kritérií a návrh spôsobu hodnotenia priebehu a výsledkov učenia sa žiaka, 25.11.2020
  7. Prezentácia vlastného návrhu výučbového bloku z praxe vo vzťahu k indikátorovým úlohám v záverečnom pracovnom liste pre žiaka. 9.12.2020
2. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=712