Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov

Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=649
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
9
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Aplikácia základných informácii o využívaní požiadaviek kompetenčného profilu vychovávateľa v profesijnom rozvoji vychovávateľa, o tvorba portfólia a o zmene atestačného procesu v kontexte zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch do vlastnej pedagogickej praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať základné informácie o využívaní požiadaviek kompetenčného profilu vychovávateľa v profesijnom rozvoji vychovávateľa.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

29.10.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2. Legislatívne východiská

2.11.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Profesijné štandardy pre vychovávateľa

2. Postupy tvorby porfólia.

5.11.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Atestačný proces vychovávateľa v kontexte zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.

2. Výmena skúseností

3. Záver

 

29. október 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=649
 
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

29. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=633
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Mgr. Marta Remetová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár je zameraný na problematiku týkajúcu sa rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Účastníci si prehĺbia teoretické vedomosti v danej oblasti a získané poznatky aplikujú vo vypracovaných návrhoch vzdelávacích aktivít zameraných na počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí v rámci vzdelávacej oblasti ŠVP Človek a príroda.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti - obsahový a výkonový štandard  jednotlivých vzdelávacích podoblastí ŠVP.

Induktívny prístup k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole.

Algoritmus vedeckého poznávania sveta a rozvíjanie kognitívnych kompetencií detí prostredníctvom vedeckých metód a činnosti.

Námety na vzdelávacie aktivity so zameraním na konkrétnu tému  z prírodovednej oblasti.

Tvorba vzdelávacej aktivity a prezentácia vytvorených návrhov. 

29. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=633
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=579
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvíjanie profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 13:45    Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca

13:45 - 14:30    Portfólio pedagogického zamestnanca

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
29. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=579
 
 
 
 
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=597
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 17:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov vrátane detí a žiakov so ŠVVP, aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja matematickej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
vedúci záujmovej oblasti
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci odborný zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:00 - 16:30   Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I, prezenčná online forma.
                         Edukačná aktivita, dištančná forma online.

16:30 - 16:45   Prestávka

16:45 -17:30     Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

 

 

29. október 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=597
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Možnosti procesu

                             implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja  
                             gramotnosti, myslenia a kreativity.

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                            vlastnej  edukačnej praxe

29. október 2020 - 15:30
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624