Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
28
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Metóda 6 klobúkov sa zameriava na rôzne druhy myslenia u žiakov. Učí žiakov posúdiť rôzne informácie a emócie v individuálnom a skupinovom rozhodovaní. Vedie ich k uplatneniu tvorivého myslenia a posúdenia vytvorených návrhov s využitím kritického myslenia. Rozvíja schopnosti žiakov rešpektovať dohodnuté pravidlá diskusie pri riešení vybraných problémov.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť navrhnúť a vytvoriť učebné úlohy zamerané na rozvíjanie rôznych druhov myslenia žiakov, ktoré podporujú tvorivé myslenie, posúdenie vytvorených návrhov s využitím kritického myslenia a rešpektovanie dohodnutých pravidiel diskusie pri riešení vybraných problémov.  

Profesijná kompetencia: 
Rozvoj spolupráce a komunikácie žiakov využitím viacerých spôsobov myslenia.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
konzultant atestačného konania
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
28. október 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=274
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. František Greif
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.  

Profesijná kompetencia: 
2.3 Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Ing. František Greif (60 minút) -  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Ing. František Greif (45 minút) -  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 4. Hodnotenie žiackej práce a výstupov
28. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=274
 
 
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 28 10. 2020 (15:00 - 15:30)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 28. 10. 2020 (15:30 - 16:45)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 09. 11. 2020 (45 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 18. 11. 2020 (15:00 - 16:30)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 18. 11. 2020 (16:30 - 17:00)

28. október 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Možnosti procesu

                             implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja  
                             gramotnosti, myslenia a kreativity

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                           vlastnej  edukačnej praxe

28. október 2020 - 15:30
on line miestnosť:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

28. október 2020 - 15:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
 
 
Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG

Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=713
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 17:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej gramotnosti ako zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP.  Súčasťou  prezentácie budú praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so ŠVVP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja funkčnej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP 

v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci záujmovej oblasti
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

16:00 -16:45 Návrh a tvorba NŠFG do ŠkVP, prezenčná online forma.
16:45 - 17:30 Edukačná aktivita, dištančná forma, online. Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

 

28. október 2020 - 16:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=713