Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=572
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností - matematickej - schopnosť využiť matematické operácie, čítanie a interpretovanie máp, tabuliek a grafov, priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčých gramotností - matematickej a digitálnej..

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Funkčné gramotnosti - matematická a digitálna.

2. Ako tvoriť zadania z reálnych životných situácií na podporu matematickej gramotnosti nielen na hodinách matematiky.

3. Vhodné používanie moderných technológií pri vyhľadávanií, spracovaní i produkcii informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

27. október 2020 - 8:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=572
 
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

  • vytvorenie testových úloh
  • vytvorenie a administrácia testu
  • vyhodnotenie výsledkov testu
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
27. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27. október 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese na 1. stupni základnej školy a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Informacie o webinári Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách.

2. Tvorivosť a tvorivé písanie.

3. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

27. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=498
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
21
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár online formou pre učiteľov ZŠ, ZUŠ, SŠ, pedagogických asistentov a vychovávateľov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
27. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=498
 
 
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na prezentáciu rôznych aktivizujúcich metód podporujúcich kritické
myslenie žiakov zo SZP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom je, aby úcastníci vzdelávania vedeli využit vo výchovno-vzdelávacom procese metódy
akrostich a pätveršie.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metóda akrostich a jej využitie v praxi

2. Metóda päťveršie a jej využitie v praxi

Poznámka: 
Webinár pre PZ pracujúcich so žiakmi zo SZP/MRK
27. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

27. október 2020 - 14:30
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
 
Finančná gramotnosť a COVID - ich vzájomný vzťah

Finančná gramotnosť a COVID - ich vzájomný vzťah

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=275
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vplyv COVID 19 na nutnosť zmeny v správaní sa jednotlivca a rodiny v oblasti finančného plánovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- získať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane interdisciplinárnych

Profesijná kompetencia: 
Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretické východiská -  financie a COVID 19

Praktické námety - individuálna činnosť účastníkov

Prezentácia individuálnej činnosti 

 

 

27. október 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=275