Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkluzívna edukácia v materskej škole

Inkluzívna edukácia v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=593
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov aktivít  vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu inkluzívnej edukácie v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9.00 - 10:30: Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP. 

26. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=570
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Vymedzenie pojmu bádateľské aktivity, vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov, prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky, tvorba jednoduchých bádateľských aktivít

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhúť, realizovať a vyhodnotiť bádateľskú aktivitu vo vlastnom vyučovaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s voľbou úloh a činností pre žiakov)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Súvisiaci predmet: 
fyzika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

26. 10. 2020

Úvod do vzdelávania, bádateľské aktivity – vymedzenie pojmu

2. 11. 2020

Vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov

9. 11. 2020

Prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky

23. 11. 2020

Tvorba bádateľských aktivít

30. 11. 2020

Tvorba bádateľských aktivít

7. 12. 2020

Prezentácie využitia navrhnutých bádateľských aktivít

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
26. október 2020 - 14:00
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=570
 
QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8200
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví učiteľom zaujímavé a netradičné možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách – pri príprave didaktických hier, pracovných listov a na podporu aktivizujúcich vyučovacích metód.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Predstaviť učiteľom možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. QR kódy a ich vytváranie

2. Ukážky využitia QR kódov v školskej praxi

3. Diskusia

26. október 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8200
 
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať rôzne spôsoby pedagogickej diagnostiky  zameranej  na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu nielen v teoretickej, ale aj v praktickej podobe, ktoré sú využiteľné v školskej praxi, ale  aj pri dištančnom vyučovaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
26. október 2020 - 14:30
online
 
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská problematiky výtvarných techník

2. Kolážová technika a kolážový princíp 

3. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník

26. október 2020 - 15:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580