Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Život jednej steny

Život jednej steny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ŠI SOŠ Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Výtvarný workshop je zameraný na aplikáciu inscenačných metód v esteticko-výchovnej oblasti. Súčasťou tvorivého výtvarného workshopu je prezentácia moderného umenia druhej polovice 20. storočia a implementácia niektorých tvorivých postupov a výtvarných techník (Nový realizmus, Neo-dada) do výchovno-vzdelávacej činnosti a analýza aplikovaných metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti učiteľov a vychovávateľov pri praktickej aplikácii inscenačných metód vo vyučovacom procese, analýza vzdelávacích obsahov, metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. workshop 

2. prezentácia lektora

3. zadanie dištančnej úlohy

4. 29. 10. 2020 - vyhodnotenie

22. október 2020 - 8:00
ŠI SOŠ Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
 
 
V znamení prírody

V znamení prírody

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Výstava
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
nedeľa, 28. február 2021 - 16:00
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Výstava výtvarných diel učiteľov je zameraná na  prezentáciu vlastnej výtvarnej tvorby pedagógov výtvarných predmetov. Výstava sprostredkuje výmenu tvorivých skúseností medzi učiteľmi z oblasti výtvarného umenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamastnancov v oblasti plánovania a realizovania svojho profesijného rastu a sebarozvoja.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
22. október 2020 - 9:00
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
 
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=64
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vytvoriť kurz vo VLE Moodle a používať základné funkcie, ktoré Moodle poskytuje.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a používaní kuzu v Moodle s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa a pomôcť pri realizácii online vzdelávania. Seminár je určený pre začiatočníkov v používaní VLE Moodle.

 • Vytvorenie a nastavenie kurzu pre vzdelávanie v ZŠ/SŠ
 • Vloženie učebných zdrojov (dokumenty, prezentácie, ...)
 • Vytvorenie zadania - online úloha pre žiakov
 • Vyhodnotenie zadania
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
22. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=64
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=604
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

 

22. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=604
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie MŠ

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=436
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár onlie formou pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
22. október 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=436
 
 
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na princíp tvorby  profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom, ktorí už absolvovali atestačnú skúšku, nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie k tvorbe profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

13:00 - 14:30

Princíp tvorby profesijného portfólia. Fázy zavádzania profesijného portfólia. Posudzovanie úrovne vlastných kompetencií.

Poznámka: 
Je potrebné, aby účastníci webinára mali na online v stretnutie vytlačený vzdelávací štandard príslušnej kategórie a podkategórie PZ.
22. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
 
Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií zlepšovania procesov riadenia činností metodického združenia v súčinnosti s riadiacou prácou vedenia školy, presadzovanie a uplatňovanie progresívnych metód edukácie na škole. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti riadenia procesov, plánovania a hodnotenia činností metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.1 - Podieľať sa na tvorbe a aktualizácii školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zaradenia, 2.2 Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 1.   PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE
22. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602
 
 
Aktuálne informácie z oblasti finančnej gramotnosti a možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Aktuálne informácie z oblasti finančnej gramotnosti a možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár  je zameraný na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti  pedagogických zamestnancov základných a stredných  škôl a majstrov odborného výcviku za účelom podpory ich  odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek  NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov  základných a stredných škôl a majstrov OV v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov ZŠ a   SŠ.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Finančná gramotnosť, verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia
Poznámka: 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka.
22. október 2020 - 14:00
online miestnosť
 
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozširovať inkluzívne hodnoty pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom indexu inklúzie s udržateľným rozvojom a nie s nejakým ukončením „projektom inklúzie“.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa s profesijnou rolou školy. Stotožniť sa s profesijnou rolou školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Registrácia účastníkov
 2. Čo je to inklúzia
 3. Index inklúzie a indikátory v praxi
 4. Rozvoj školy a školského zariadenia
 5. Diskusia a záver
Poznámka: 
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
22. október 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=576
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom vzdelávacieho podujatia bude počas dvoch online stretnutí rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov, v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Predpokladané termíny webinárov: 22. 10. 2020 a 27. 10. 2020 v čase 14:30 h - 16:00 h.

22. október 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=576
 
QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8200
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví učiteľom zaujímavé a netradičné možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách – pri príprave didaktických hier, pracovných listov a na podporu aktivizujúcich vyučovacích metód

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Predstaviť učiteľom možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. QR kódy a ich vytváranie

2. Ukážky využitia QR kódov v školskej praxi

3. Diskusia

22. október 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8200
 
 
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=592
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je rozdelený na dve podujatia - Prokrastinácia 1 a Prokrastinácia 2, ako nadväzujúce časti. Tematicky je zacielený na ozrejmenie pojmu prokrastinácia a jej vplyvu na motiváciu žiakov uciť sa.

Obsahom prvej časti sú základné teoretické informácie spolu s odbornými poznatkami a ukážkami pre PZ, sprostredkovane i pre rodičov, zameranými na rozpoznanie prokrastinácie na základe jej príznačných atribútov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na vplyv prokrastinácie na motiváciu žiakov učiť sa, aj na prezentáciu a osvojenie si niektorej z metód a foriem práce, ktoré môžu pedagogickí zamestnanci využiť v edukačnej praxi, prípadne ich prezentovať pre rodičov ako možný spôsob jej zvládania v rámci domácej prípravy žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o prokrastinácii

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                             vlastnej  edukačnej praxe

22. október 2020 - 15:30
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=592