Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Štruktúra, obsah a príncípy gradácie kompetencií profesijných štandardov učiteľa materskej školy a  ich využitie v personálnom riadení školy. Tvorba portólia a možnosti  profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
iné
Kontaktná osoba: 
20. október 2020 - 8:00
MPC RP Prešov
 
Rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom digitálnych technológií

Rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom digitálnych technológií

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 11:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

6. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár predstaví možnosti získať kompetencie potrebné k efektívnej komunikácii v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov, aj v čase domáceho vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
20. október 2020 - 8:00
RP MPC Prešov
 
Nová systematika živých organizmov

Nová systematika živých organizmov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
7
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať najnovšie poznatky súvisiace s aktuálnou systematikou živých organizmov a s možnosťami jej implementácie do vyučovania predmetu biológia na druhom stupni základnej školy a strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.1 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Systematika organizmov v historickom kontexte

 Aktuálna systematika organizmov

 

20. október 2020 - 8:30
online miestnosť
 
 
Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia

Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=642
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár s obsahovým  zameraním  na možnosti profesijného rozvoja, podmienky atestačného procesu v zmysle platnej legislatívy  a tvorbu portfólia v súlade s profesijným štandardom učiteľa ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozvíjať schopnosti a zručnosti účastníkov voliť doklady portfólia a ich argumentáciu (výstup – praktické ukážky, príklady z praxe, spracovanie zadaní využiteľných pri tvorbe vlastného portfólia pedagóga ZUŠ).

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Program seminára: 

1. Atestačný proces.

2. Profesijné štandardy učiteľa ZUŠ.

3. Tvorba portfólia - výber dokladov vo vzťahu k oblastiam profesijného štandardu.

4. Modelové aktivity - výber dokladov a ich argumentácia.

20. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=642
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára bude analýza profesijných štandardov ako východisko pre tvorbu portfólia. V druhej časti sa zameriame na význam a tvorbu portfólia ako prostriedok sebarozvoja pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenieRozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenie

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
20. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
 
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časťobsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivá dramatika, výtvarné aktivity).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať nové poznatky v súvislosti s problematikou syndrómu vyhorenia, informovať a použiť vybrané metódy arteterapie na jeho eliminovanie.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časťobsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivá dramatika, výtvarné aktivity).

20. október 2020 - 13:30
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

20. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
 
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka, vedieť ich využiť  vo vyučovaní matematiky na zvýšenie úspešnosti riešenia slovných úloh.

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka (čitateľská, finančná, informačná a pod.)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámiť sa s vybranými čitateľskými stratégiami a metódami

2. Využiť čitateľské stratégie pri riešení konkrétnych slovných úloh

20. október 2020 - 13:50
online
 
 
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozširovať inkluzívne hodnoty pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom indexu inklúzie s udržateľným rozvojom a nie s nejakým ukončením „projektom inklúzie“.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa s profesijnou rolou školy. Stotožniť sa s profesijnou rolou školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Registrácia účastníkov
  2. Čo je to inklúzia
  3. Index inklúzie a indikátory v praxi
  4. Rozvoj školy a školského zariadenia
  5. Diskusia a záver
Poznámka: 
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
20. október 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=563
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie - rozvoj profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívanie profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorba portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.

Výstupom účastníka je vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.  

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Tvorba atestačného portfólia

3. Spracovanie portfólia pre atestačné konanie
 

20. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=563
 
Grafomotorika a výtvarná výchova

Grafomotorika a výtvarná výchova

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=472
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

20.10.2020

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

27.10.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

20. október 2020 - 14:00
Moodle https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=472
 
 
Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu

Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách upravia pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotia kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Upraviť pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotiť kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiskové podnety v čítaní s porozumením.

2. Učebný text.

20. október 2020 - 15:00
online miestnosť