Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako čeliť dezinformáciám?

Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
35
Obsadený počet miest: 
34
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (vrátane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese) a podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov, ktoré sa v uplynulých rokoch šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. Zároveň bude pedagógom vysvetlené, ako sa dá v takomto informačnom chaose orientovať.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Účasť je podmienená okrem prihlásenia sa na webinár aj registráciou na: https://moodle.mpc-edu.sk/  najneskôr deň pred konaním webinára.  

Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).

19. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
 
Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľová skupina učiteľov bude poznať princípy tvorby portfólia ako nástroja na sebahodnotenie aj ako nástroja na výkon atestácie. Bude vedieť formulovať svoje silné stránky vzhľadom k profesijnému štandardu a preukázať dosiahnutie niektorých profesijných kompetencií. Bude vedieť definovať svoje vzdelávacie potreby a na základe toho si bude vedieť zostaviť osobný plán profesijného rozvoja. Účastníci podujatia vypracujú podklady k tvorbe osobného plánu profesijného rozvoja. V aplikačných úlohách využijú časti osobného profesijného portfólia ako nástroja na sebahodnotenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať spôsobilosti pedagogického zamestnanca plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj s využitím profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9.00 Otvorenie

9.05 - 10.30 Tvorba portfólia prostredníctvom profesijného štandardu

 

 

Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 - na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.
19. október 2020 - 9:00
online miestnosť
 
Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie

Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4862
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára je porozumieť problematike ohrozená rodina a vplyv ohrozenia rodiny na vývin dieťaťa. Podporiť schopnosť učiteľov včasne identifikovať takéto dieťa/žiaka v triede a získať poznatky pre prácu s takýmto dieťaťom /žiakom počas jeho pobytu v škole.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Porozumieť problematike ohrozená rodina a vplyv ohrozenia rodiny na vývin dieťaťa. Vedieť identifikovať takéto dieťa/ žiaka  v triede .

Profesijná kompetencia: 
1.1. Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa 1.2. Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Vymedzenie pojmu ohrozená rodina, špecifiká

Identifikácia vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa/žiaka , sociokultúrneho kontextu vývinu a psychologických faktorov učenia sa žiaka prichádzajúceho z ohrozenej rodiny

 Podporné stratégie v procese  edukácie, príklady dobrej praxe

19. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Funkčným zacielením odborného seminára bude zdokonalenie profesijných kompetencií učiteľov a vychovávateľov v oblasti sociálnej interakcie, utvárania interpersonálnych vzťahov a percepcie. Seminár je zameraný na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových vzorcov, techniky rozvoja reziliencie - odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov: eliminácia stresových faktorov, autogénny tréning a i.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti sociálnych a komunikačných kompetencií

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.

Odborný seminár transformujeme do formy WEBINÁRU.

1. vzdelávací deň: 19.10.2020

Čas webináru: 14:00 h.- 15:30 h.

 

2. vzdelávací deň: 20.10.2020

Čas webináru: 14:00 h.- 15:30 h.

19. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
 
Tradičné netradične a netradičné tradične

Tradičné netradične a netradičné tradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle online https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=372
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na pojmy kultúra, folklór, folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie procesom transformácie pôvodných symbolov a znakov do rozličných oblastí folkloristiky

- rozlišuje tradičné hodnoty preberané do oblasti umenia od nenáležitého preberania prvkov folklóru do súčasnej kultúry

- rozumie historicko-sociálnym a historicko-kultúrnym kontextom stierania hraníc medzi vysokou a nízkou kultúrou

- dokáže plánovať a projektovať tému do výučby

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

19.10.2020

1. Oboznámenie sa on line prostredím vzdelávania

2. Čo je kultúra, folklór, folkloristika

3. Transfer pôvodných symbolov a znakov do umenia a kultúry

4. Historicko-sociálne a historicko-kultúrne kontexty tradícií

5. Využitie témy vo výučbe

26.10.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

19. október 2020 - 14:00
Moodle online https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=372
 
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom workshopu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a možnosti ich využitia v edukačnom procese. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť si profesijné kompetencie v kolážových technikách a v možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie PZ v oblasti plánovania a projektovania edukačného procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Možnosti rozvoja schopností žiakov prostredníctvom výtvarných techník.  Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa témy

2. Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa zadanej témy

3. Vytvorenie súboru úloh  (portfólio kolážových techník) s možnosťou aplikovať ich do edukačného procesu

19. október 2020 - 15:45
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580