Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora integrácie Rómov

Podpora integrácie Rómov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVVP,  MRK_SZP

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom  integrácie Rómov na území súčasného Slovenska, sociokultúrným postavením dieťaťa/žiaka v školskom systéme a príkladmi dobrej praxe začleňovania Rómov do spoločností.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov - poznať súčasné pedagogické a psychologické teórie a mať vedomosti z ďalších súvisiacich humanitných a sociálnych vedných disciplín vo vzťahu k obsahu vzdelávania
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stručný historický prehľad  integrácie Rómov na území súčasného Slovenska

2. Sociokultúrné postavenie dieťaťa/žiaka v školskom systéme

3. Príklady dobrej praxe začleňovania Rómov do spoločnosti

15. október 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
 
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=603
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

 

15. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=603
 
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 12:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára  bude analýza profesijných štandardov ako východisko pre tvorbu portfólia. V druhej časti sa zameriame
 na význam a  tvorbu portfólia ako prostriedok sebarozvoja pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

 Rozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenie

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
15. október 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na hodnotenie písomného prejavu v cudzom jazyku. Na seminári budú prezentované zásady a kritériá na hodnotenie (PFIČ MS) z cudzieho jazyka.
V aplikačnej časti formou výmeny skúseností pôjde o zjednotenie prístupov pri vyznačovaní jednotlivých druhov chýb, rozlišovaním druhu chýb a hodnotení neštandardných situácií, ktoré sa v písomných prácach vyskytujú. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozšíriť si svoje kompetencie v hodnotení písomného prejavu žiakov v cudzom jazyku.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
španielsky jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Písomný prejav podľa SERR

2. Výmena skúseností z praxe 

3. Žánrové a obsahové zameranie písomných prejavov 

4. Kritéria hodnotenia podľa pokynov k PFIČ MS

 

Poznámka: 
Link na online miestnosť Vám bude zaslaný mailom jeden deň pred termínom seminára.
15. október 2020 - 13:30
online učebňa
 
Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6604
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií  interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti stratégií interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 3.1 - Koordinovať profesijný rozvoj členov metodického združenia, 4.1 - Viesť ľudí, 4.2 - Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, 4.3 - Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 8. KOOPERÁCIA VO VÝUČBE
15. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6604
 
 
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách na rozvoj psychomotoriky detí a žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky počas karantény, aby sa žiaci doma mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia účastníkov

2. Psychomotorika - teoretické východiská

3. Hry na rozvoj psychomotoriky a ich aplikácia v praxi

15. október 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
7
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie využívania učebných štýlov žiakov v pedagogickej praxi učiteľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť poznatky pedagogických zamestnancov o učebných štýloch žiaka - identifikácia učebných štýlov žiakov, interpretácia výsledkov pedagogickej diagnostiky a vyvodenie záverov na optimalizáciu vyučovacích stratégií.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Klasifikácia učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:00 - 14:45)
2. Diagnostika učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:45 - 15.30)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 07.10. 2020 (45 min.)
4. Reflexia dištančného zadania - 15.10. 2020 (14:00 - 14:45)
5. Stručný opis vlastnej pedagogickej skúsenosti v oblasti diagnostiky a účinnosti zrealizovaných opatrení - 15.10. 2020 (14:45 -15:30)

 

 

15. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
 
Ako zostaviť atestačné porfólio na 2. atestáciu

Ako zostaviť atestačné porfólio na 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s druhou atestáciou
15. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
 
Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať využívanie digitálnych technológii vo vyučovaní TŠV pri plánovaní a projektovaní vyučovania, realizácii vyučovania a hodnotení žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiak
Kategória PZ: 
školský tréner
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Kontaktná osoba: 
15. október 2020 - 14:00
online
 
Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=408
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ a pedagogických asistentov, ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód, ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho učenia a aktívneho učenia sa, praktické ukážky výučby s využitím aktívneho učenia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie kooperatívnych metód a foriem výučby s využitím aktívneho učenia sa žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Skupinová práca, kooperatívne učenie - skúsenosti účastníkov z priamej výučby

2. Metódy a formy kooperatívneho vyučovania a učenia - praktické ukážky.

3. Aktívne učenie sa žiaka, sebahodnotenie - praktické ukážky 

Poznámka: 
-
15. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=408