Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizácia detského divadla v podmienkach VMV

Realizácia detského divadla v podmienkach VMV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=647m
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Cieľom tvorby na inscenácii detského divadla je ukázať deťom ako vzniká divadelné predstavenie, podnieť ich fantáziu a kreativitu a súčasne v príbehu, ktorý sami vytvoria, pochopiť a prežiť ponaučenie, zážitok, ktorý príbeh prináša.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať zručnosti vo využívaní metód a foriem detského divadla pri tvorbe aktivít na  posilňovanie sociálnych, komunikačných a emocionálnych kompetencií detí/ žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

14.10.2020

1. Úvod a prezentácia účastníkov.

2. Uplatnenie metód dramatickej výchovy vo vzdelávacích oblastiach a TOV.

19.10.2020

1. Možnosti a limity využitia detského divadla.

2. Skúsenosti a inšpirácie k tvorbe scenárov jednotlivých edukačných jednotiek.

 

Poznámka: Prosíme účastníkov, aby prišli v športovej obuvi a oblečení.

 

14. október 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=647m
 
 
Profesijný rozvoj - atestácie - portfólio ZUŠ (webinár)

Profesijný rozvoj - atestácie - portfólio ZUŠ (webinár)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). Aktívne rozvíjať schopnosť argumentovať vlastné profesijné portfólio. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestačný proces.

2. Profesijné štandardy učiteľa ZUŠ.

3. Tvorba portfólia učiteľa ZUŠ.

 

14. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
 
Praktická aplikácia vybraných metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym textom na 2. stupni ZŠ

Praktická aplikácia vybraných metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym textom na 2. stupni ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=611
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Posilniť interpretačné zručnosti pri práci  so žánrovo rôznorodými literárnymi textami vybranými metódami a spôsobmi pre zefektívnenie čítania s porozumením a kreativity žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Rozvíjanie interpretačných zručností
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metódy a edukačné aktivity pri práci s literárnym textom na 2.stupni ZŠ 

2. Praktická aplikácia uvedených metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym textom

14. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=611
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 17:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov (vrátane detí a žiakov so ŠVVP), aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja matematickej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I, prezenčná online forma 
Prestávka
Edukačná aktivita, dištančná forma online 
Prestávka
Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

14. október 2020 - 13:00
Online miestnosť
 
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6943
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je prezentovať metódy k rozvoju predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
14. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6943
 
Kraslice tradične - netradične

Kraslice tradične - netradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=565
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje výtvarné techniky využívané pri tvorbe kraslíc, vytvorených tradičným alebo netradičným spôsobom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predmetov výtvarnej výchovy o nové vedomosti a zručnosti využívať výtvarné techniky ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
14. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=565
 
Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov

Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6610
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií spolupráce školy s rodičmi detí a žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na priblíženie stratégií spolupráce školy s rodičmi detí a žiakov. 

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.1 - Podieľať sa na tvorbe a aktualizácii školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zaradenia, 2.2 - Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 8. KOOPERÁCIA VO VÝUČBE
14. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6610
 
 
Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť  a  rozširovať vedomostí  o  štýloch  učenia  sa  žiakov , prezentovať rôzne spôsoby ich  diagnostikovania  smerom k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
14. október 2020 - 14:30
online
 
Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky

Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8057
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania bude práca s aplikáciami využívajúcimi umelú inteligenciu, vytvorenie vlastného chatbota, trénovanie a testovanie neurónovej siete ako aj programovanie jednoduchých aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu. Súčasťou vzdelávania bude prezentácia rôznych praktických aktivít (s počítačom aj bez neho) na vyučovacie hodiny informatiky na ZŠ aj SŠ.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky informatiky so zameraním na umelú inteligenciu ako novú tému školskej informatiky a pripraviť ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod do umelej inteligencie, práca s aplikáciami využívajúcimi umelú inteligenciu

2. Ako sa učí počítač (aktivity bez počítača)

3. Trénujeme vlastnú neurónovú sieť

4. Programujeme aplikácie využívajúce umelú inteligenciu

5. Námety a možnosti využitia umelej inteligencie ako témy v školskej
informatike

6. Diskusia

14. október 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8057