Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=616
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Ľudské práva - poznanie vývoja konfliktov, obranných mechanizmov a predchádzania konfliktov. Súčasťou seminára sú aj praktické návody a ukážky ako žiakov učiť pozorovaním vnímať rozdiel v rôznych formách riešenia konfliktných situácií, ako identifikovať nebezpečné miesta na škole, predchádzať konfliktom.

Výstupom účastníka je spracovanie dištančnej úlohy formou  prípadovej štúdie s návrhom aktivity na predchádzanie konfliktom alebo riešenia konkrétneho konfliktu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľ seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v poznaní vývoja konfliktov, obranných mechanizmov a predchádzaní konfliktov.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Mediácia v  školskom prostredí

2. Vývoj konfliktov

3. Obranné mechnizmy

4. Predchádzanie konfliktom

13. október 2020 - 8:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=616
 
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4804
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe portólia a o možnostiach profesijného rozvoja odbornéhozamestnanca.

Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

  Profesijný štandard, jeho štruktúra a využitie na tvorbu porfólia

  Portfólio ako prostriedok sebarozvoja odborného zamestnanca

   Tvorba atestačného portfólia

13. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4804
 
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany

Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=634
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Michal Horváth
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike ľudských práv detí v oblasti prevencie kyberšikany a šikany na školách, vymedzeniu príčin, motívov a vzťahov v rámci šikany i spôsobom ochrany žiakov pred šikanovaním vo virtuálnom prostredí. Obsah vzdelávania smeruje k autentickému učeniu sa, aktivity zahŕňajú modelové situácie, inscenačné metódy, prípadové štúdie a pod.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Interaktívnou formou rozšíriť aktuálne poznatky z oblasti  výskytu šikany na sociálnych sieťach, šikanózneho správania sa v online prostredí a možných riešeniach šikany. Diskutovať o možnostiach ochrany žiakov pred šikanovaním vo virtuálnom prostredí, dôvodoch a príčinách jej vzniku, dopadu a pomoci pre obete.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.  Šikana,  kyberšikana. Dezinformačný obsah na internete a jeho vyhodnotenie. Sociálne siete – priestor pre kyberšikanu, príklady z praxe. Dezinformačný obsah na internete a jeho   vyhodnotenie.

2. Problematika šikany a kyberšikay v pedagogických dokumentoch,  pomoc obetiam   šikany, kyberšikany, príklady z praxe. Ochrana pred modernými formami šikanovania.

13. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=634
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. október 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatívne hodnotenie vo výučbe

Formatívne hodnotenie vo výučbe

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je získať informácie o  filozoficko-metodických východiskách formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktických aspektoch (teória a príklady). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Vzdelávanie pozostáva zo 4 webinárov spolu v rozsahu 8 hodín, vždy v čase 13:00 - 14:30 h. Na všetky webináre je potrebný PC/notebook s pripojením na internet a s funkčnou kamerou a mikrofónom.

1. webinár téma: Čo je formatívne hodnotenie a metódy formatívneho hodnotenia - 13.10.,2020,

2. webinár téma: Kritériá a spätná väzba pri formatívnom hodnotení - 20.10.2020,

3. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe -  27.10.2020,

4. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe - 03.11.2020

 

Najneskôr deň pred začatím prvého webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

 

13. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Mediálna výchova v praxi

Mediálna výchova v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=519
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity na zaradenie mediálnej výchovy do edukačného procesu prostredníctvom využitia metód a postupov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti aplikovania mediálnej výchovy do vyučovacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Informacie o webinári Mediálna výchova v praxi.

2. Mediálna výchova ako prierezová téma.

3. Prezentácia vybraných vyučovacích metód mediálnej výchovy.

13. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=519
 
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

13. október 2020 - 14:30
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495