Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nové kurikulum

Nové kurikulum

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 12:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk nového kurikula vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/ náboženskej výchovy v súlade so ŠVP a ŠkVP  v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8.30 -  9.00 h.  Registrácia

9.00 -10.15 h.  Teoretické vovedenie do nového kurikula

10.15 -10.30 h.  Prestávka

10.30 -11.15 h.  Otázky a podnety k novému kurikulu

11.15 -12.00 h.  Práca s obsahmi a kompetenciami (individuálne alebo v skupinkách)

12.00 -12.30 h.  Diskusia, záver

Poznámka: 
Lektora zabezpečuje Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
9. október 2020 - 9:00
online miestnosť
 
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=590
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Prezentácia uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s atestačným procesom, tvorbou portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9:00 - 10:30 hod.

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií učiteľov materských škôl.

 

 

9. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=590
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=529
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl. Pedagogickí zamestnanci majú len minimálnu metodickú podporu k hodnoteniu žiakov so ŠVVP, a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti slovného hodnotenia, ako aj praktické príklady už použitého slovného hodnotenia. Webinár je určený pre učiteľov druhého stupňa základnej školy, učiteľov strednej školy, pedagogických asistentov a majstrov odbornej výchovy. Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom metodickú podporu na realizáciu slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP a prezentovať praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo ich špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je predstaviť možnosti hodnotenia žiakov so ŠVVP, prezentovať návody na slovné hodnotenie a slovné komentáre k hodnoteniu žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v špeciálnych základných školách.

Profesijná kompetencia: 
Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka. Hodnotiť výchovno-vzdelávacie činnosti. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka. Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka.
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
9. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=529
 
 
Portfólio a profesijný štandard - október

Portfólio a profesijný štandard - október

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=574
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

1. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijný štandard

Portfólio

9. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=574