Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6608
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike postavenia, poslania a funkcií metodického združenia v systéme riadenia školy, pojednáva o obsahu, formách a metódach činnosti metodického združenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti postavenia, poslania a funkcie metodického združenia v systéme riadenia školy s akcentom na obsah, formy a metódy jeho činnosti.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.2 - Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia v oblasti svojho pôsobenia, 4.1 - Viesť ľudí, 4.3 - Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 1.   PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE
8. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6608
 
 
 
 
Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=568
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh zameraných analytickú geometriu s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
  • nainštalovať softvér GeoGebra
  • poznať možnosti inštalácií SW Geogebra
  • poznať možnosti portálu geogebra.org
  • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre zamerané na úlohy z analytickej geometrie
  • navrhnúť a prezentovať učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych a technických prostriedkov vo vyučovaní)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Úvod do vzdelávania, inštalácia SW Geogebra, portál geogebra.org

15. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba jednoduchých výkresov – súradnicová sústava, vektor, skalárny súčin, rovnice priamok, rovín a kružníc

19. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba jednoduchých výkresov - smerové a normálové vektory, výpočty uhlov a vzdialeností, vzájomná poloha priamky a kružnice

28. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba učebných úloh

5. 11. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba učených úloh

12. 11. 2020 (15:00 - 16:30)

Prezentácie využitia navrhnutých učebných úloh v SW GeoGebra.

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
8. október 2020 - 15:00
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=568