Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova 1 Naturálny motív

Výtvarná výchova 1 Naturálny motív

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=629
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár umožňuje rozvoj kompetencií v oblasti projektovania a realizácie vyučovania výtvarnej výchovy (MŠ a ZŠ)  so zameraním na výtvarné činnosti s plochou a farbou, s priestorom na vlastnú sebarealizáciu, objavovanie, experimentovanie, vyjadrenie fantázie, rozvoj tvorivosti  a individuálne vyjadrenie sa dieťaťa (MŠ) a žiaka (1. a 2. st. ZŠ). Seminár poskytuje námety na výtvarné aktivity a ich  metodické spracovanie pre aktívne a priame využitie v praxi pedagóga výtvarnej výchovy. Námety sú volené ako naturálne motívy (využitie prírodných motívov, živlov, land-artu a pod.). 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvoj profesijných kompetencií pedagógov v oblasti plánovania, projektovania a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovania a realizácie profesijného rastu a sebarozvoja v kontexte tematického zamerania. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Program seminára: 

1. Prezentácia využívania naturálneho motívu vo výtvarnej výchove.

2. Aktivity účastníkov - aktívna práca s námetom.

3. Metodické spracovanie realizovaných aktivít s využitím v pedagogickej praxi účastníkov. 

7. október 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=629
 
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

  • vytvorenie testových úloh
  • vytvorenie a administrácia testu
  • vyhodnotenie výsledkov testu
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
7. október 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
 
Kraslice tradične - netradične

Kraslice tradične - netradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=565
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje výtvarné techniky využívané pri tvorbe kraslíc, vytvorených tradičným alebo netradičným spôsobom

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predmetov výtvarnej výchovy o nové vedomosti a zručnosti využívať výtvarné techniky ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
7. október 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=565
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj kritického myslenia žiakov

Rozvoj kritického myslenia žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Online webináre kritického myslenia  sú určené učiteľom druhého stupňa ZŠ a učiteľom stredných škôl, ktorí chcú do procesu vyučovania prinášať nové prvky s využívaním moderných techník zameraných na rozvoj kompetencií žiaka, ktoré sú pre učenie sa kľúčové. Obsah vzdelávania je zameraný na oboznámenie sa účastníkov s problematikou kritického myslenia a možnosti jeho implementácie prostredníctvom vybraných metód/stratégií/foriem práce s cieľom viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu, účastníci si vyskúšajú aj praktickú tvorbu vhodných aktivít/vyučovacích jednotiek. 

Nadväzujúci online webinár sa bude konať 7. 10. 2020.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o možnostiach viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu a podporiť ho vhodnými technikami výučby. Plánovať a projektovať činnosti podporujúce kritické myslenie žiaka v podmienkach základnej a strednej školy..

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

30. 9..2020, 13:00 - 14:30 Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Kritické myslenie a techniky efektívneho učenia sa 

 

7. 10.2020, 13:00 - 14:30  Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Tvorba aktivity so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiaka

Najneskôr deň pred začatím webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

Účastníci potrebujú na  webináre pripojenie na internet s webkamerou a mikrofónom.

7. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558
 
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár dáva priestor na vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Vymedzuje  problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírit odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Autonómne hodnotenie žiakov.

2. Vymedzenie slovného hodnotenia žiakov v kontexte hodnotenia žiakov.

3. Formulácie slovného hodnotenia. Analýza príkladov z praxe.

7. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na problematiku tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.3 - Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 4.  HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV
7. október 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
 
 
Formatívne hodnotenie žiakov

Formatívne hodnotenie žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na základné informácie o formatívnom hodnotení žiakov, výber kritérií a indikátorov hodnotenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stratégiami formatívneho hodnotenia a tvorbou hodnotiacich kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Formatívne hodnotenie - zásady a stratégie formatívneho hodnotenia

2. Sebahodnotenie

3. Tvorba hodnotiacich kritérií

7. október 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364