Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií prostredníctvom emocionálnej inteligencie

Rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií prostredníctvom emocionálnej inteligencie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Nitra, zasadačka
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Funkčným zacielením odborného seminára bude zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti sociálnej interakcie, utvárania interpersonálnych vzťahov a v oblasti komunikácie. Obsahový korpus bude tematicky zastrešovať explikáciu emocionálnej inteligencie a jej aspektov, výkonovo bude zameraný na identifikáciu techník, ako analyzovať, meniť a zdokonaľovať vlastné sociálne a komunikačné zručnosti  a ako aplikovať získané a inovované sociálne a komunikačné zručnosti do edukačného procesu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti sociálnych a komunikačných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 h. - 10:00 h. - prvý vzdelávací blok

10:00 h. - 10:15 h. - prestávka

10:15 h.- 11:30 h. - druhý vzdelávací blok

11:30 h. - 12:00 h. - obedná prestávka

12:00 h. - 13:30 h. - tretí vzdelávací blok

30. september 2020 - 8:30
DP MPC Nitra, zasadačka
 
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
17
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

  • vytvorenie testových úloh
  • vytvorenie a administrácia testu
  • vyhodnotenie výsledkov testu
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
30. september 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj kritického myslenia žiakov

Rozvoj kritického myslenia žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Online webináre kritického myslenia  sú určené učiteľom druhého stupňa ZŠ a učiteľom stredných škôl, ktorí chcú do procesu vyučovania prinášať nové prvky s využívaním moderných techník zameraných na rozvoj kompetencií žiaka, ktoré sú pre učenie sa kľúčové. Obsah vzdelávania je zameraný na oboznámenie sa účastníkov s problematikou kritického myslenia a možnosti jeho implementácie prostredníctvom vybraných metód/stratégií/foriem práce s cieľom viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu, účastníci si vyskúšajú aj praktickú tvorbu vhodných aktivít/vyučovacích jednotiek. 

Nadväzujúci online webinár sa bude konať 7. 10. 2020.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o možnostiach viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu a podporiť ho vhodnými technikami výučby. Plánovať a projektovať činnosti podporujúce kritické myslenie žiaka v podmienkach základnej a strednej školy..

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

30. 9..2020, 13:00 - 14:30 Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Kritické myslenie a techniky efektívneho učenia sa 

 

7. 10.2020, 13:00 - 14:30  Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Tvorba aktivity so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiaka

Najneskôr deň pred začatím webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

Účastníci potrebujú na  webináre pripojenie na internet s webkamerou a mikrofónom.

30. september 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558
 
Pozitívna klíma triedy

Pozitívna klíma triedy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 18:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného  seminára bude prezentovanie aktivít so zameraním na podporu pozitívnej klímy triedy prvého stupňa základnej školy. Súčasťou seminára bude aj cielená aktivita zameraná na zisťovanie klímy triedy hravou formou, ale aj sociometrickým meraním. Na seminári budú prezentované zásady aplikácie pedagogickej diagnostiky v práci pedagogického zamestnanca. Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností .

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti žiak a výchovno-vzdelávací proces so zameraním na podporu a rozvoj pozitívnej klímy triedy. 

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 – 14:30 - oboznámenie sa s cieľom podujatia, výmena skúseností účastníkov s danou odbornou problematikou, teoretický vstup k problematike podpory a rozvoja pozitívnej klímy triedy

14:45 – 16:15 - klasifikácia klímy triedy,  sociálna skupina, roly v sociálnych skupinách, metódy poznávania sociálnych vzťahov a klímy v triede – sociometria, hra  

16:30 - 18:00 - aplikácia metód v praxi, reflexia účastníkov k priebehu podujatia, diskusia k možnostiam aplikácie sociometrického merania v školských podmienkach

30. september 2020 - 13:00
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600
 
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop sa zameriava na praktické ukážky programátorských aktivít v prostredí Scratch s využitím minipočítača Micro:bit, čo umožní využívať v programoch a hrách Micro:bit ako jednoduchú hernú konzolu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom workshopu je oboznámiť učiteľov s možnosťami minipočítača Micro:bit v prepojení na programovacie prostredie Scratch.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Predstavenie minipočítača BBC Micro:bit.

2. Softvérové a hardvérové požiadavky na prepojenie prostredia Scratch s Micro:bit-om.

3. Programátorské úlohy využitím Scratch-u a Micro:bit-u.

4. Diskusia.

30. september 2020 - 13:00
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice
 
 
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie využívania učebných štýlov žiakov v pedagogickej praxi učiteľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť poznatky pedagogických zamestnancov o učebných štýloch žiaka - identifikácia učebných štýlov žiakov, interpretácia výsledkov pedagogickej diagnostiky a vyvodenie záverov na optimalizáciu vyučovacích stratégií.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Klasifikácia učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:00 - 14:45)
2. Diagnostika učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:45 - 15.30)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 07.10. 2020 (45 min.)
4. Reflexia dištančného zadania - 15.10. 2020 (14:00 - 14:45)
5. Stručný opis vlastnej pedagogickej skúsenosti v oblasti diagnostiky a účinnosti zrealizovaných opatrení - 15.10. 2020 (14:45 -15:30)

 

 

30. september 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
 
 
 
 
Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7522
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 16:45
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 19:00
Počet hodín: 
14
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na vytvorenie a zdieľanie praktických ukážok vyučovacieho procesu a výmenu skúseností učiteľov prírodovedných predmetov a sociálnych vied na stredných školách. Východiskom pre praktické ukážky budú ponúknuté konkrétne materiály pre začlenenie environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania do rôznych učebných predmetov na stredných školách.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah v rôznych vzdelávacích oblastiach.
Výstupom dištančného vzdelávania bude príprava a prezentácia zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt), ktorú bude možné uplatniť vo vybranom vyučovacom predmete.

Obsah vzdelávania ponúkne konkrétne materiály a nástroje pre účel inšpirácie a obohatenie vyučovania v troch oblastiach:

  1. výučba o klimatických zmenách a nadväzných súvislostiach (prírodovedné predmety, sociálne vedy),   RNDr. Silvia Szabóová
  2. výučba dejín inak – európska súťaž EUSTORY o novodobých dejinách s dôrazom na lokálnu históriu (dejepis, sociálne vedy), PhDr. Alica Virdzeková
  3. udržateľné bývanie ako praktická súčasť výchovy k environmentálnej zodpovednosti a zdravému životnému štýlu (sociálne vedy, prírodné vedy),  RNDr. Silvia Szabóová
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom 2-dielneho webinára je, aby účastník mal príležitosť využiť ponúkané zážitkové aktivity v uvedených témach a metodicky ich spracovať do vhodného obsahového štandardu predmetu.

Profesijná kompetencia: 
potvrdenie o aktívnej účasti: 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
dejepis
ekológia
etická výchova
fyzika
geografia
informatická výchova
nemám aprobáciu
občianska náuka
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. 30.9.2020, 17:00 – 19:00, webinár: prezentácia aktuálnych globálnych problémov s ukážkou prvkov, aktivít a materiálov dostupných online a vhodných na zaradenie do vyučovania, otázky a diskusia;
  2. 1.10.2020 – 15.10.2020, dištančné štúdium: spracovanie zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt) pre vhodnú tému vo vybranom vyučovacom predmete, na základe ponúkaných zdrojov v prezentovaných témach environmentálnej výchovy a sociálnych vied;
  3. 15.10.2020: odovzdanie spracovaných výstupov lektorom;
  4. 21.10.2020, 17:00-19:00, webinár: prezentácia vybraných zážitkových aktivít účastníkmi, spätná väzba od lektorov a diskusia
Poznámka: 
Zúčastniť sa na podujatí môže iba registrovaný a prihlásený používateľ.
30. september 2020 - 16:45
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7522