Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Štruktúra, obsah a príncípy gradácie kompetencií profesijných štandardov učiteľa materskej školy a  ich využitie v personálnom riadení školy. Tvorba portólia a možnosti  profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
iné
Kontaktná osoba: 
29. september 2020 - 8:00
MPC RP Prešov
 
Finančná odysea

Finančná odysea

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
MUDr. Milan Pavlík
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Seminár je  určený učiteľom druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy za účelom rozšírenia a prehĺbenia odborných vedomostí a rozvoja ich profesijných kompetencií pri implementácii požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu.

Odborný seminár bude zameraný na možnosť oboznámiť sa s  edukačnou hrou Finančná odysea priamo od jej autora, účastníci si vyskúšajú modelovanie rôznych životných situácií, ktoré súvisia s finančnými rozhodnutiami. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov ZŠ a  SŠ.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

1.  Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do vučovacieho   procesu – Ing. Mária Hitríková

2.  Úvodná inštruktáž do hry Finančná odysea – MUDr. Milan Pavlík, MPH

3.  Aplikácia hry Finančná odysea v edukačnom procese - MUDr. Milan Pavlík, MPH 

4.  Diskusia

Poznámka: 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka.
29. september 2020 - 8:30
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula
 
 
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
3
Počet voľných miest: 
15
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vytvoriť kurz vo VLE Moodle a používať základné funkcie, ktoré Moodle poskytuje.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a používaní kuzu v Moodle s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa a pomôcť pri realizácii online vzdelávania. Seminár je určený pre začiatočníkov v používaní VLE Moodle.

 • Vytvorenie a nastavenie kurzu pre vzdelávanie v ZŠ/SŠ
 • Vloženie učebných zdrojov (dokumenty, prezentácie, ...)
 • Vytvorenie zadania - online úloha pre žiakov
 • Vyhodnotenie zadania
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
29. september 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba plánu profesijného rozvoja v materskej škole

Tvorba plánu profesijného rozvoja v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=582
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe plánu profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach tvorby plánu profesijného rozvoja v súlade s platnou legislatívou.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Profesijný rozvoj podľa platnej legislatívy - 29.9.2020 (13:00 - 13:45)
 2. Plán profesijného rozvoja v materskej škole - 29.9.2020 (13:45 - 14:30)
 3. Vypracovanie dištančného zadania - 6.10.2020 (45 minút)
 4. Identifikácia vzdelávacích potrieb - 14.10.2020 (13:00 - 13:45)
 5. Tvorba plánu osobného rozvoja - 14.10.2020 (13:45 - 14:30)
29. september 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=582
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

29. september 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
 
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka, vedieť ich využiť  vo vyučovaní matematiky na zvýšenie úspešnosti riešenia slovných úloh.

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka (čitateľská, finančná, informačná a pod.)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámiť sa s vybranými čitateľskými stratégiami a metódami

2. Využiť čitateľské stratégie pri riešení konkrétnych slovných úloh

29. september 2020 - 13:50
online
 
 
Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=566
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh zameraných na objemy a povrchy telies s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
 • nainštalovať softvér GeoGebra
 • poznať možnosti inštalácií SW Geogebra
 • poznať možnosti portálu geogebra.org
 • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre zamerané na objemy a povrchy telies
 • navrhnúť a prezentovať učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych a technických prostriedkov vo vyučovaní)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

29. 9. 2020 (14:00 - 15:30)

Úvod do vzdelávania, inštalácia SW Geogebra, portál geogebra.org 

6. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba jednoduchých výkresov – výpočet obvodu a obsahu

13. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Objemy a povrchy telies

20. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba učebných úloh

27. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba učených úloh

3. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Prezentácie využitia navrhnutých učebných úloh v SW GeoGebra.

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
29. september 2020 - 14:00
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=566