Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-4
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09:00 - 10:30 Teoretické východiská problematiky výtvarných techník. Kolážová technika a kolážový princíp. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník. 

28. september 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie

Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6454
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na:
- explikáciu čitateľskej gramotnosti a činnosti práce s textom (tvorba úloh, procesy porozumenia, kritériá úspešnosti);
- metakogníciu v učení sa žiakov (metakognitívne vedomosti, zručnosti a presvedčenie),
- projektovanie vyučovania s využitím metakognitívnych čitateľských stratégií: K-W-L, štruktúrované čítanie, Porovnaj a rozlíš, Ja a text, Vennov diagram, SQ3R a i.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti čitateľskej gramotnosti a uplatnenia metakognitívnych princípov v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program:
Prvé vzdelávacie online stretnutie sa uskutoční 28. 9. 2020 od 15:00h. do 16:30 h.
Druhé vzdelávacie online stretnutie sa uskutoční 5. 10. 2020 od 15:00h. do 16:30 h.

28. september 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6454
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti plánovania a projektovania edukačného procesu v predmete výtvarná výchova. 

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie,
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:30 - 17:00 Teoretické východiská problematiky výtvarných techník. Kolážová technika a kolážový princíp. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník. 

28. september 2020 - 15:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580