Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Život človeka a aj život dieťaťa prebieha v trojrozmernom priestore, avšak mnohé zadania, úlohy či kresby si vyžadujú prenesenie trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny. S transformáciou trojrozmerného priestoru na plochu majú mnohé deti problém a nevedia zobraziť pozície a pojmy "hore", "dole", "vpredu", "vzadu" a pod. Je preto nesmierne dôležité rozvíjať u detí rôzneho veku priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore, ale aj na ploche, prostredníctvom vhodne zvolených voľnočasových aktivít. Jednou z možností je tvorba a využitie šablón s rôznou tematikou. Šablóny deti poznajú, no využívajú už väčšinou vyrobené, hotové šablóny. A práve tvorba šablón je výbornou pomôckou pri rozvíjaní priestorovej predstavivosti. Nakoľko technika vytvárania šablón nie je bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, považujeme ponúknutý webinár a využitie šablón v praxi, za motivačný a inovatívny prvok vo výchove mimo vyučovania.
Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom v kategóriách vychovávateľ, pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg metodickú podporu na diagnostikovanie priestorovej orientácie detí a žiakov prostredníctvom jednoduchých činností a prezentovať praktické využitie šablón ako prostriedku na rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov a orientácie detí a žiakov na ploche vo výchovných aktivitách v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentácia šablón ako inovatívneho, ale aj diagnostického prvku v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
25. september 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio a profesijný štandard - september

Portfólio a profesijný štandard - september

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=573
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

1. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijný štandard

Portfólio

25. september 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=573