Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie

Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, miestnosť č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
Mgr. art. Jaroslava Sisáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 12:45
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je venovaný problematike didaktiky rusínskeho jazyka s akcentom na inovatívne metódy a formy vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti didaktiky rusínskeho jazyka a literatúry so zameraním na oblasť inovatívnych metód a foriem vzdelávania relevantných pre zvýšenie efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra na jednotlivých stupňoch vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 - Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 - Realizovať vyučovanie, 2.4 - Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8,45 - 9,00 - Prezentovanie účastníkov

9,00 - 9,05 - Otvorenie odborného seminára

9,05 - 9,50 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 min.) - Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie (výsledky aktuálneho výskumu špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry)

9,50 - 10,00 - Prestávka (10 min.)

10,00 - 11,30 - Mgr. art. Jaroslava Sisáková (90 min.) - Dramatické hry vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

11,30 - 12,00 - Prestávka (30 min.)

12,00 - 12,45 - PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. (45 min.) - Možnosti využitia netradičných vyučovacích metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

12,45 - Ukončenie odborného seminára

12,45 - 13,00 - presun účastníkov do Slovenského národného múzeá - Múzea rusínskej kultúry v Prešove (Masarykova 2721/20, 080 01 Prešov)

13,00 - 14,00 - návšteva Slovenského národného múzeá - Múzea rusínskej kultúry v Prešove (Masarykova 2721/20, 080 01 Prešov)

 

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA
17. september 2020 - 9:00
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, miestnosť č. 31
 
 
 
 
 
 
 
 
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časť obsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivé písanie, výtvarné aktivity).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať nové poznatky v súvislosti s problematikou syndrómu vyhorenia, informovať a použiť vybrané metódy arteterapie na jeho eliminovanie.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časť obsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivé písanie, výtvarné aktivity).

17. september 2020 - 13:00
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106