Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy

Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jozef Bernát
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Workshop umožní účastníkom rozšíriť si zásobník pohybových činností vhodných v rámci vyučovania predmetu telesná a športová výchova na prvom stupni ZŠ a vybrané pohybové činnosti aj prakticky absolvovať pod didaktickým vedením lektora. Absolvovaním odborného seminára účastníci získajú zásobník pohybových činností v elektronickej podobe a rozšíria si didaktické kompetencie na realizáciu vyučovania v tomto vyučovacom predmete. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie v aplikácii pohybových činností vo výučbe vyučovacom predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
školský špecialista pre rozvoj športových zručností žiakov
nemám kariérovú pozíciu
riaditeľ
špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Výber, didaktický postup, realizácia a hodnotenie obsahu a realizácie jednotlivých pohybových činností. (6 hodín)

Poznámka: 
V rámci realizácie workshopu požadujeme prispôsobenie oblečenia a obutia účastníkov na pohybové aktivity.
28. august 2020 - 8:00
Malá aula
 
Formatívne hodnotenie v súčinnosti s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Formatívne hodnotenie v súčinnosti s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=542
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 10:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie v kontexte s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti žiakov s dôrazom na formatívne hodnotenie

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Poznámka: 
Účasť viacerých učiteľov prvého stupňa z rovnakej ZŠ by bola optimálnym riešením, nie však podmienkou.
28. august 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=542