Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola florbalu

Škola florbalu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola, Užhorodská 39, 040 01 Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Pavol Blaško
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 12:15
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Absolvent Školy florbalu získa praktické zručnosti  a teoretické vedomosti z florbalu. Cieľová skupina  počas 2 dní (27. 8. – 28. 8. 2020) v rozsahu 10 hodín získa námety na zaradenie florbalu do hodín telesnej a športovej výchovy.  Vzdelávanie poskytne inovatvne metódy a formy práce pri výučbe športovej hry florbal. Vzdelávanie prispeje k získaniu kompetencie 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie a 2.3 Realizovať vyučovanie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športovej hry florbal v rámci vyučovania telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách..

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie a 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
školský tréner
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

27. 08. 2020

08:00 - 09:30 hod.   Metódy a formy práce vo výučbe športovej hry florbal

09:45 - 11:15 hod.   Herné činnosti jednotlivca v  športovej hre florbal

11:30 - 12:15 hod.   Pravidlá florbalu

28. 08. 2020

08:00 - 09:30 hod.   Edukačný súbor cvičení pre športovú hru florbal

09:45 - 11:15 hod.   Metodika testovania herných činností jednotlivca v športovej hre florbal

11:30 - 12:15 hod.   Evalvácia Školy florbalu

27. august 2020 - 8:00
Základná škola, Užhorodská 39, 040 01 Košice
 
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja reziliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie: 27. 8. 2020: 8:30h.- 13:30h: identifikácia osobnostného profilu učiteľa, techniky osobnostného rozvoja učiteľa: sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov.

Druhé vzdelávacie stretnutie: 28. 8. 2020: 8:30h.- 13:30h: techniky rozvoja reziliencie-odolnosti, duševná hygiena učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.)

27. august 2020 - 8:30
Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
 
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=541
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 11:45
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základnej školy v oblasti formatívneho hodnotenia a možností jeho aplikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Poznámka: 
Webinár je určený pre učiteľský kolektív základnej školy.
27. august 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=541
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum , T. Ševčenka 11 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania bude analýza vzdelávacích štandardov (Pokyn ministra č.39/2017) ako východiska pre tvorbu portfólia pedagogických zamestnancov, na čo bude nadväzovať metodika tvorby portfólia. Súčasťou vzdelávania bude prezentácia informácií, pokynov a odporúčaní súvisiacich s atestačným procesom v súlade s aktuálnou legislatívou (Zákon č. 138/2019, Vyhláška č. 361/2019). Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijnej kompetencie - 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj; 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Analýza vzdelávacích štandardov (Pokyn mimnistra č.39/2017 )

Informácie, pokyny a odporúčania súvisiace s atestačným procesom v súlade s aktuálnou legislatívou (Zákon č.138/2019, Vyhláška č.361/2019)

27. august 2020 - 8:30
Metodicko-pedagogické centrum , T. Ševčenka 11 Prešov
 
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov II.

Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov II.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
23
Tematické zameranie: 

Účastníci v rámci vzdelávania v skupinách, príp. individuálne vytvoria a prezentujú vlastné ukážky environmentálnych aktivít, ktoré môžu využiť v edukačnom procese. Výstupom vzdelávania bude metodický postup environmentálnej učebnej aktivity.

Zameranie vzdelávania môže pomôcť koordinátorom environmentálnej výchovy pri plánovaní školských environmentálnych aktivít, ako aj kontrole súladu ŠkVP s reálnou implementáciou prvkov environmentálnej výchovy v rámci edukačného procesu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať implementáciu prvkov environmentálnej výchovy v súlade s iŠVP a ŠkVP v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:30 - 10:00 Realizácia environmentálnych aktivít, námety na vlastné environmentálne aktivity

10:15 - 11:45 Tvorba návrhov environmentálnych učebných aktivít s metodickým postupom realizácie

11:45 - 12:15 Obedňajšia prestávka

12:15 - 13:45 Prezentácia vytvorených návrhov environmentálnych aktivít

27. august 2020 - 8:30
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie súvisiace s porozumením textu

Stratégie súvisiace s porozumením textu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=523
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách upravia pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotia kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií. Zrealizujú vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať prakticky zamerané úlohy na prácu s textom a vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu v podmienkach základnej a strednej školy.

 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiskové podnety v čítaní s porozumením.

2. Učebný text.

3. Vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením učebného textu.

27. august 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=523
 
Formatívne hodnotenie žiakov

Formatívne hodnotenie žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5361
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, výber kritérií hodnotenia a indikátorov ku kritériám. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stratégiami formatívneho hodnotenia a tvorbou hodnotiacich kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Formatívne hodnotenie - zásady a stratégie formatívneho hodnotenia

2. Sebahodnotenie

3. Tvorba hodnotiacich kritérií

27. august 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5361