Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Obsah webinára tvorí vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov a aktivity, vymedzujúce  problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:00 - 09:30 Postavenie slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Slovné hodnotenie priebežné a 
                      záverečné.

09:30 - 09:45 Prestávka.

09:45 - 11:15 Slovné hodnotenie žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

26. august 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
 
Program pre pedagogických pracovníkov v oblasti primárnej prevencie a ochrany RODINY V KRÍZE – DETSTVO BEZ NÁSILIA

Program pre pedagogických pracovníkov v oblasti primárnej prevencie a ochrany RODINY V KRÍZE – DETSTVO BEZ NÁSILIA

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Iné
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Madarasová
Mgr. Apolónia Sejková
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
16
Tematické zameranie: 

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu pred násilím prináša nové úlohy a strategické ciele pre komplexnú podporu a ochranu detí pred násilím  a tiež pre rodiny v kríze na regionálnej úrovni v rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov. Nie je dôležité, aby sme boli expertmi v oblasti rodinného násilia. Je však nevyhnutné, aby sme ako profesionáli pracujúci s deťmi mali aspoň základný prehľad o problematike a mohli tak byť nápomocní nielen pri prevencii, ale aj včasnej identifikácii prípadného násilia páchanom na dieťati a v rodinnom prostredí.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Zvyšovať povedomie pedagogických pracovníkov o problematike násilia na deťoch realizáciou  preventívneho programu.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

26.8.2020

Čo je domáce násilie, odlíšenie od štandardných konfliktov

Rizikové faktory, mýty a fakty

Možnosti diagnostiky a pomoci v školskom prostredí

27.8.2020

Národný projekt – Podpora ochrany deti pred násilím

Primárna prevencia – možnosti a obmedzenia

Prípadové štúdie

Poznámka: 
Organizačné pokyny: Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
26. august 2020 - 8:30
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11, veľká aula
 
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov I.

Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
21
Tematické zameranie: 

Obsahom stretnutia bude prezentácia aktuálnych globálnych a lokálnych problémov životného prostredia a ukážok možnej implementácie prvkov environmentálnej výchovy do jednotlivých učebných predmetov v podobe rôznorodých environmentálnych aktivít v súlade s požiadavkami iŠVP.

V prípade vyhovujúceho počasia časť vzdelávania bude realizovaná v teréne so zameraním na praktické aktivity (pozorovanie, poznávanie, demonštrovanie, bádanie, hranie rolí) s environmentálnym charakterom.

Zameranie vzdelávania môže pomôcť koordinátorom environmentálnej výchovy pri plánovaní školských environmentálnych aktivít, ako aj kontrole súladu ŠkVP s reálnou implementáciou prvkov environmentálnej výchovy v rámci edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať implementáciu prvkov environmentálnej výchovy v súlade s iŠVP a ŠkVP v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:30 - 10:00 Environmentálna výchova - teoretické východiská, prvky environmentálnej výchovy

10:15 - 11:45 Globálne a lokálne environmentálne problémy

11:45 - 12:15 Obedňajšia prestávka

12:15 - 13:45 Námety na environmentálne aktivity a ich realizácia

26. august 2020 - 8:30
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31
 
 
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, učebňa č. 52
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
24
Obsadený počet miest: 
23
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie pedagogickej diagnostiky v materskej škole v súlade s profesijnými štandardami. Rozvoj vedomostí, spôsobilostí a preukázateľnosti kompetencií učiteliek materských škôl v oblasti Dieťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach realizácie pedagogickej diagnostiky v súlade s profesijnými štandardami.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa. 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa. 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
26. august 2020 - 9:00
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, učebňa č. 52
 
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
19
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie využívania učebných štýlov žiakov v pedagogickej praxi učiteľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť poznatky pedagogických zamestnancov o učebných štýloch žiaka - identifikácia učebných štýlov žiakov, interpretácia výsledkov pedagogickej diagnostiky a vyvodenie záverov na optimalizáciu vyučovacích stratégií.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
26. august 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
 
PORTFÓLIO A PROFESIJNÝ ŠTANDARD PRE UČITEĽOV MŠ, ZŠ A SŠ, PRE VYCHOVÁVATEĽOV

PORTFÓLIO A PROFESIJNÝ ŠTANDARD PRE UČITEĽOV MŠ, ZŠ A SŠ, PRE VYCHOVÁVATEĽOV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=533
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy. Portfólio.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9:00-10:00 profesijné štandardy

10:00-11:00 portfólio - význam a tvorba

26. august 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=533
 
Edupage v práci učiteľa

Edupage v práci učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Využívanie nástrojov Edupage na plánovanie a realizáciu vyučovania, hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania žiaka. Zopakovanie si tvorby plánov v prostredí Edupage, vytváranie príprav k jednotlivým plánom, príprava interaktívnych hodín, zadávanie domácich úloh so spätnou väzbou, zdieľanie materiálov so žiakmi i s kolegami a príprava  formatívne a sumatívne hodnotenie v prostredí Edupage.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť vedomosti a zručnosti týkajúce sa plánovania a realizácie vyučovania v prostredí Edupage.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
26. august 2020 - 9:00
RP MPC Bratislava
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

26. august 2020 - 13:00
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495