Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI V NADVÄZNOSTI NA EMOCIONÁLNU GRAMOTNOSŤ - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ

PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI V NADVÄZNOSTI NA EMOCIONÁLNU GRAMOTNOSŤ - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
On line miestnoť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 15:00
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov funkčnej gramotnosti kohézne s podporou rozvíjania emocionálnej gramotnosti, myslenia a kreativity v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach základnej a strednej školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

  8.00 -   9.30    Funkčná gramotnosť, prezenčná on line forma, 2h (90 minút)
  9.30 -   9.45    Prestávka

  9.45 - 13.00    Edukačná aktivita, dištančná forma on line 4h (180 minút)

13.00 -13.30     Prestávka
13.30 -15.00     Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná on line forma, 2h (90 minút)

 

 

25. august 2020 - 8:00
On line miestnoť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543
 
Učíme sa spoluprácou

Učíme sa spoluprácou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Spojená škola, Stred 305, 023 54 Turzovka
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 12:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár  sa zaoberá témou spolupráce vo vyučovaní. Konkrétne metódy a formy v jednotlivých aktivitách zdôrazňujú podstatu - prečo potrebujeme práve kooperáciu žiakov vo vyučovaní, čo môže pedagóg očakávať od zaradenia kooperatívnych  techník do výučby.                                                                          

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti plánovania a realizovania vyučovania zavádzaním kooperatívnych stratégií a techník na podporu učenia sa žiaka.   

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:30 - 10:00  Rozdiel medzi skupinovým a kooperatívnym vyučovaním. Učenie sa žiaka v kooperatívnych formách vyučovania.

10:00 - 10:15  Prestávka 

10:15 - 12:30  Aktivity, zamerané na implementáciu kooperatívnych stratégií a techník vo vyučovaní.

Poznámka: 
odborný seminár je určený pre učiteľský kolektív - učiteľ ZŠ, vychovávateľ
25. august 2020 - 8:30
Spojená škola, Stred 305, 023 54 Turzovka
 
Ako na kritické myslenie?

Ako na kritické myslenie?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
28
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsah odborného seminára umožňuje pedagógom rozvíjať zručnosť v tvorbe edukačných aktivít s obsahom zameraným na kritické myslenie a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese. Program obsahuje teoretické východiská a aplikačné úlohy. Súčasťou bude aktívna tvorba účastníkov, ktorí vytvoria modelové zadania vhodných aplikačných úloh na rozvoj kritického myslenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Tvoriť modelové zadania na rozvoj kritického myslenia s možnosťou praktickej aplikácie v edukačnej činnosti pedagóga.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia účastníkov

2. Kritické myslenie ako kľúčová kompetencia pre život

3. Praktické ukážky rozvoja kritického myslenia žiaka

4.Tvorba modelových zadaní

5. Diskusia

6. Záver

25. august 2020 - 8:30
ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
 
INŠPIRÁCIE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE UČITEĽOV MŠ

INŠPIRÁCIE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE UČITEĽOV MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Umožniť účastníkom odborného seminára rozvinúť a prehĺbiť si spôsobilosti pri práci s výkonovými a obsahovými štandardmi a tým si rozvíjať kompetencie kompetenčného profilu učiteľa materskej školy v oblasti výchovno-vzdelávací proces. Absolvovaním odborného seminára si účastníci aktualizujú metodické postupy a možnosti práce vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, s ohľadom na špecifické ciele predprimárneho jazykového vzdelávania. Zároveň si rozšíria zásobník o vybrané hrové činnosti ich  praktickým absolvovaním pod didaktickým vedením lektorky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať poznatky v oblasti predprimárneho jazykového vzdelávania detí a rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku predprimárneho vzdelávania 2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

25. 08. 2020 Teoretické východiská jazykového vzdelávania a štruktúra vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia vo vzťahu k predošlým kurikulárnym dokumentom. Praktické ukážky zamerané na tvorbu vzdelávacích aktivít vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

26. 08. 2020 Praktické ukážky zamerané na tvorbu a realizáciu vzdelávacích aktivít vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

25. august 2020 - 8:30
MPC RP Prešov
 
Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
Mgr. Mária Oľšavská
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na jednotlivé kroky odborno-pedagogickej poradenskej činnosti, ktoré prispievajú k analýze školských problémov, získaniu dôvery účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, zberu údajov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať aktuálne informácie o zmenách postavenia školského špeciálneho pedagóga v procese výchovy a vzdelávania; nadobudnúť zručnosti prvého kontaktu s klientom, vedenia rozhovoru, plánovania vlastnej činnosti v súlade s požiadavkami školského vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania, špeciálno-pedagogickej intervencie poradenskej práce a spolupráce s inými odborníkmi.

Profesijná kompetencia: 
Profesijné kompetencie nemajú oporu v profesijnom štandare
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

25. 08. 2020   Aktuálne zmeny v postavení školského špeciálneho pedagóga v procese výchovy a vzdelávania (1h); Školský vzdelávací program ako súčasť práce školského špeciálneho pedagóga (1h); Ako začať – postupnosť krokov (2h); Prvý kontakt a vedenie rozhovoru (2h)

26.08.02020   Význam a možnosti depistáže (2); Organizácia a plánovanie špeciálnopedagogických intervencií (2h); Úspech poradenstva v profesii školského špeciálneho pedagóga (2h)

 

 

 

25. august 2020 - 8:30
MPC RP Prešov, malá aula
 
Vieme zvládať šikanovanie v školách?

Vieme zvládať šikanovanie v školách?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
PhDr. Blažena Žabecká
Mgr. Jana Štofaňáková
Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
15
Tematické zameranie: 

Sprístupniť pedagogickým zamestnancom základné charakteristiky šikanovania a kyberšikanovania.
Vymedziť znaky, prejavy, príčiny, vznik a dôsledky šikanovania a kyberšikanovania. Osobnostné
charakteristiky aktérov uvedených sociálno – patologických javov. Oboznámiť cieľovú skupinu so
sociálno – právnymi aspektmi šikanovania a kyberšikanovania. Poskytnúť priestor na diskusiu,
výmenu názorov a skúseností s danou problematikou.
Kľúčové pojmy: šikanovanie, kyberšikanovanie, motívy šikanovania, kyberšikanovania, agresor (e –
agresor), obeť (e – obeť), publikum (e – publikum), trestný čin, priestupok, komplexná stratégia
školy, celoškolský prístup, pozitívna školská klíma.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v problematike šikanovania, kyberšikanovanie, ako aktuálného fenómenu v školskom prostredí. Osvojiť si základné teoretické informácie a postupy riešenia šikanovania, kyberšikanovania v školách, schému vyšetrovania prípadov. 

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj; 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
25. august 2020 - 8:30
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, veľká aula
 
 
Tvorba projektov pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ a SŠ

Tvorba projektov pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ a SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=536
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Ing. Drahoslav Knapík
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania je súbor materiálov určený pedagogickým asistentom, vychovávateľom, učiteľom materskej školy, učiteľom prvého a druhého stupňa základnej školy, učiteľom strednej školy, majstrom odbornej výchovy. V rámci svojho obsahu a rozsahu ponúka témy na tvorbu projektov v projektovom vyučovaní s dôrazom na komunikačné a prezentačné zručností s využitím digitálnych technológií. Kurz vytvorený v LMS Moodle svojim obsahom je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijných kompetencií učiteľov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať projekty s dôrazom na komunikačné a prezentačné zručnosti v súlade so iŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy, základnej a strednej školy.

 

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov a 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
iné
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Teoretické východiská

2. Tvorba projektu 

 3.Diskusia

 4.Prezentácia návrhu projektu účastníkmi

 

25. august 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=536
 
 
 
 
 
 
GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul. Tarasa Ševčenka 11, Prešov, č.d. 41
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 12:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 16:00
Počet hodín: 
20
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Zámerom štyroch na seba nadväzujúcich stretnutí je posilniť digitálne kompetencie účastníkov vzdelávania spracovaním prakticky orientovaných ukážok možností aktívneho začlenenia digitálnych technológií do matematickej edukácii na 1. stupni ZŠ. Tieto budú konkretizované do podoby získavania predovšetkým praktických zručností pri plánovaní, vlastnej tvorbe a pri realizácii autorských výstupov vytvorených pomocou voľne dostupného matematického softvéru Geogebra Classic 5. Výber aktivít je úzko previazaný s jednotlivými tematickými okruhmi vzdelávania v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami rešpektujúc  obsahové a výkonové štandardy ŠVP matematika ISCED1. Obsahové zameranie stretnutí prispieva k rozvoju viacerých profesijných kompetencií učiteľov predovšetkým v dimenzii 2. Výchovno – vzdelávací proces.
Na účastníkov vzdelávania nie sú kladené žiadne nároky ohľadom predchádzajúcich skúseností práce s uvedeným programom. Vyžaduje sa základná znalosť práce s počítačovou zostavou resp. notebookom.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať výučbu s aktívnym využitím digitálnych technológií a matematického programu GeoGebra Classic 5 v rámci matematickej edukácie prebiehajúcej na primárnom stupni vzdelávania v ZŠ.

Profesijná kompetencia: 
2. Výchovno – vzdelávací proces: 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatická výchova
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

25.08.2020. od 12:00 do 16:00
Úvod do práce s programom GeoGebra (stručná charakteristika programu a jeho dostupných aplikácií, online a ofline verzia, inštalácia programu, skupiny nástrojov programu GeoGebra Classic 5 - praktické ukážky)

26.08.2020. od 12:00 do 16:00
Riešenie jednoduchých konštrukčných úloh z vybraných tematických okruhov ŠVP na primárnom stupňa vzdelávania I.

27.08.2020. od 12:00 do 16:00
Riešenie jednoduchých konštrukčných úloh z vybraných tematických okruhov ŠVP na primárnom stupňa vzdelávania II.

28.08.2020. od 12:00 do 16:00
Dynamické výkresy a  matematická edukácia (základné pravidlá tvorby, metodika začleňovania práce s programom do výučby, podpora dištančného vzdelávania)
Dynamické výkresy a internet (vyhľadávanie zdrojov, možnosti spracovania a zverejňovania výstupov na internete - praktické úkážky)

Poznámka: 
V prípade záujmu práce s vlastným notebookom je potrebné si stiahnuť do zariadenia program GeoGebra Classic 5 voľne dostupný na domovskej stránke: http://download.geogebra.org/package/win
25. august 2020 - 12:00
MPC RP Prešov, Ul. Tarasa Ševčenka 11, Prešov, č.d. 41
 
Spoznajte svojich ľudí

Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=530
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov s výstupom ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, online vzdelávanie. Odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknuté situácie, ako pracovať s energiou a časom. Výstupy budú zamerané na komunikáciu s učiteľmi aj so žiakmi.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti komunikácie v podmienkach školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Typológia ľudí 

2. Ako reagujú ľudia na stres, netypické situácie

3. Ako na ľudí reagovať, ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí

4. Ako riadiť energiu a čas

25. august 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=530
 
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorivé písanie je jednou z metód, ktoré vedú k rozvoju komunikačných zručností, kreatívneho myslenia a rozvoju osobnosti. Tvorivosť je možné rozvíjať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Tvorivé písanie je pre žiaka zdrojom poznania v rôznych oblastiach.  Webinár je určený pre učiteľa druhého stupňa základnej školy, učiteľa strednej školy. Obsahom stretnutia budú námety na aktualizáciu edukačného obsahu vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia a Človek a spoločnosť prostredníctvom ukážok konkrétnych aktivít tvorivého písania.

Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese a prezentovať praktické príklady techník a metód tvorivého písania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

Poznámka: 
Vzdelávacie oblastí Jazyk a komunikácia a Človek a spoločnosť
25. august 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538