Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola Klokočova 742, Hnúšťa
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
26
Obsadený počet miest: 
26
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Zameriava sa na možnosti profesijného rozvoja a sebarozvoja v kontexte nových legislatívnych úprav a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja. Proces tvorby portfólia zahŕňa kroky od zbierania dokumentov, ich triedenia po finálny krok, ktorým je zmysluplný súbor dôkazov, preukazujúci úroveň  profesijného rozvoja učiteľa voči profesijnému štandardu.  Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej/odbornej činnosti návrh osobného plánu profesijného rozvoja.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať profesijný rozvoj v súlade s profesijným štandardom  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

24. 08. 2020

- Portfólio a jeho druhy

- Postup tvorby portfólia

- Štruktúra portfólia

- Primárne a sekundárne dokumenty

 

28. 08. 2020

- Profesijné štandardy v profesijnom rozvoji zamestnancov

- Tvorba osobného plánu profesijného rozvoja

24. august 2020 - 8:00
Základná škola Klokočova 742, Hnúšťa
 
Letné inšpirácie pre pedagogických asistentov

Letné inšpirácie pre pedagogických asistentov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Mgr. Marcel Kurty
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Eva Suchožová
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
28
Tematické zameranie: 

Pedagogickí asistenti budú pracovať v malých skupinách, ktoré budú zamerané na rozšírenie ich profesijných kompetencií v oblasti spolupráce s rodinou, v oblasti využitia projektového a kooperatívneho vyučovania, v oblasti komunikácie - rozvoj EQ a v oblasti rozvoja grafomotoriky prostredníctvom tvorivých dielní. Budú prezentované výsledky dobrej praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie v oblasti práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Reflexívna diskusia o poznatkoch a skúsenostiach z doterajšej pedagogickej praxe pedagogických asistentov - ROCEPO

2. Formovanie partnerských vzťahov s rodinou, príklady dobrej praxe - (Kurty)

3. Projektové vyučovanie - (Medvecová)

4. Kooperatívne vyučovanie - (Šándorová)

5. Komunikácia - rozvoj EQ u detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - (Suchožová)

6. Rozvoj grafomotoriky pomocou učebnej pomôcky - (Cinová)

24. august 2020 - 8:00
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11
 
 
Finančná gramotnosť pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ

Finančná gramotnosť pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=537
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania je súbor materiálov určený pedagogickým asistentom, vychovávateľom, učiteľom materskej školy, učiteľom špeciálnej základnej školy, učiteľom prvého a druhého stupňa základnej školy. V rámci svojho obsahu a rozsahu ponúka témy ako implementovať prvky finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so ŠVVP v nadväznosti na funkčnú a emocionálnu gramotnosť. Zameranie vzdelávania môže pomôcť koordinátorom finančnej a funkčnej gramotnosti pri plánovaní školských aktivít, ako aj kontrole súladu ŠkVP s reálnou implementáciou prvkov finančnej a funkčnej gramotnosti v rámci edukačného procesu. Kurz vytvorený v LMS Moodle svojim obsahom je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijných kompetencií učiteľov.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti v súlade so iŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy, základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov a 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a jeho implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Metódy a formy práce  vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov na prvom stupni a druhom základnej školy

3. Ukážky aktivít na podporu finančnej gramotnosti a ich využitie v medzipredmetových vzťahoch

4. Tvorba plánu podľa NŠFG do ŠkVP 

5. Diskusia

6. Prezentácia plánu podľa NŠFG 1.1., NŠFG 1.2 do ŠkVP účastníkmi webinára

24. august 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=537
 
Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi

Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8) + online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Ladislav Smoroň
Ing. Patrik Farula
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 11:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, s akcentom na problematiku hospodárenia s peniazmi a plánovania osobných financií. Súčasťou vzdelávania bude prezentovanie osvedčených pedagogických skúseností z vyučovania tém finančnej gramotnosti v spojení s reálnou praxou. Účastníci pripravia vlastné aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti tém finančnej gramotnosti, s akcentom na problematiku hospodárenia s peniazmi a plánovania osobných financií.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

24.8.2020  WEBINÁR:   On-line formou - účastníci dostanú infomácie o pripojení

9:00 - 10:00  Ako hospodáriť a zabezpečiť svoje potreby

                    Lektor: Ing. Ladislav Smoroň, Ing. Miroslava Jakubeková

 

29.9.2020  ODBORNÝ SEMINÁR:   Prezenčne v DP MPC Trenčín, Pod Sokoliami 14, Trenčín

9:00 - 11:30  Plánovanie finančných prostriedkov - finančný plán

                    Lektor: Ing. Patrik Farula, Ing. Miroslava Jakubeková

 

 

Poznámka: 
Prvé stretnutie bude realizované formou webinára v on-line prostredí (účastníci dostanú informácie na pripojenie). Druhá časť bude prezenčnou formou v MPC Trenčín (v nepriaznivej situácii bude realizovaná tiež on-line formou).
24. august 2020 - 9:00
DP Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8) + online miestnosť
 
 
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6943
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na metódy  rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku a ich využitie v podmienkach materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať niektoré vybrané metódy vhodné k rozvoju predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
24. august 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6943
 
 
 
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6776
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania na druhom stupni základnej školy a v strednej škole. Podmienky, spôsoby a pridaná hodnota optimálneho využitia vybraných metód kooperatívneho vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
24. august 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6776
 
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov  základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
  • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
  • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
  • 5. Diskusia
24. august 2020 - 13:00
online miestnosť