Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca učiteľa s chybou - pozitívne hodnotenie žiakov

Práca učiteľa s chybou - pozitívne hodnotenie žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 13:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár  je cieľovo zameraný na analýzu chýb učiteľov pri hodnotení žiakov a prezentáciu postupov ich korekcie.  Korekčné postupy sú  motivačné, podporujú poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:00 - 08:15 Otvorenie seminára

08:15 - 11:15 „Správne“ a „nesprávne“ hodnotenie.

                     Chyby učiteľov pri hodnotení žiakov.

11:30 - 13:15 Korekčné postupy podporujúce poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

20. august 2020 - 8:00
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
 
Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry

Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, miestnosť č. 37
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Letná škola rusínskeho jazyka je určená učiteľom materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy. V rámci svojho obsahu a rozsahu ponúka témy súvisiace s aktuálnymi informáciami o inováciách vo vyučovaní a v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry s akcentom na rozvoj profesijných kompetencií č. 2.2, 2.3 a 2.4 u bližšie špecifikovaných cieľových skupín pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať aktuálne informácie o inováciách vo vyučovaní a v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry s akcentom na rozvoj profesijných kompetencií 2.2, 2.3 a 2.4.

Profesijná kompetencia: 
2.2, 2.3 a 2.4
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

20.08.2020

08.30 - otvorenie prvého dňa workshopu / letnej školy
08.30 - 10.00 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Možnosti implementácie rusínskych reálií v školskom vzdelávacom programe školy 
10.00 - 10.15 - prestávka (15 minút)
10.15 - 11.45 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Stratégie plánovania a projektovania. Aplikácia projektovej metódy vo vyučovaní. Koncepcia rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ
11.45 - 12.15 - prestávka (30 minút)
12.15 - 13.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Návrhy na tvorbu vlastných učebných zdrojov

 

21.08.2020

08.30 - otvorenie druhého dňa workshopu / letnej školy
08.30 - 10.00 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Aplikácia aktivizujúcich metód v jazykovom vyučovaní v rusínskom jazyku 
10.00 - 10.15 - prestávka (15 minút)
10.15 - 11.45 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Aplikácia vyučovacích metód zážitkového vyučovania pri práci s rusínskym literárnym textom
11.45 - 12.15 - prestávka (30 minút)
12.15 - 13.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Možnosti inovácie hodnotenia a klasifikácie detí a žiakov

13.00 - záver workshopu / letnej školy

20. august 2020 - 8:30
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, miestnosť č. 37
 
 
Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Komárno, Pevnostný rad 3, miestnosť 4
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na implementáciu  inovatívnych  vyučovacích metód vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM, ponúka konkrétne návrhy ako zdroj inšpirácie pre obohatenie vyučovania predmetu vo všetkých ročníkoch ZŠ s VJM.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód na všetkých stupňoch edukácie v základných školách s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.2 plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

2. Implementácia inovatívnych metód do vyučovania komunikačnej a slohovej zložky jazyka

3.  Implementácia inovatívnych metód do vyučovania literárnej  komunikácie

 

20. august 2020 - 9:00
DP MPC Komárno, Pevnostný rad 3, miestnosť 4
 
 
 
 
 
 
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=540
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Webinár bude reflektovať  výtvarné aktivity, ktoré čerpajú inšpiráciu v dejinách výtvarného umenia 20. a 21. storočia.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírenie profesijných  kompetencií učiteľa výtvarnej  výchovy v oblasti využitia metód interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. 

 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretické východiská a vysvetlenie pojmov – forma a obsah výtvarného diela, analýza výtvarného diela, metodika práce s umeleckým dielom, postupy a možnosti obsahovej a formálnej analýzy výtvarného diela, rôzne spôsoby interpretácie obrazu, model práce s obrazom priamo v galérii, múzeu pred originálmi diel.

20. august 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=540
 
Spoznajte svojich ľudí

Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=530
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov s výstupom ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, online vzdelávanie. Odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknuté situácie, ako pracovať s energiou a časom. Výstupy budú zamerané na komunikáciu s učiteľmi aj so žiakmi.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti komunikácie v podmienkach školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Typológia ľudí 

2. Ako reagujú ľudia na stres, netypické situácie

3. Ako na ľudí reagovať, ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí

4. Ako riadiť energiu a čas

20. august 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=530