Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoznávame mesto Košice a jeho okolie

Spoznávame mesto Košice a jeho okolie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 12:30
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Workshop bude zameraný na realizáciu vlastivednej vychádzky, ktorá má motivačno-heuristický charakter vo vyučovaní žiakov na prvom stupni základnej školy. Doménou vzdelávacieho podujatia bude aplikácia vlastivednej vychádzky do vyučovania predmetov vlastivedy (moja obec, čítanie z mapy), prvouka (spoznávanie okolia školy a bydliska), ale aj  telesná a športová výchova (aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti) i implementácia prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra do edukácie na prvom stupni ZŠ.  Odborné podujatie bude zamerané na uplatňovanie aktivít, najmä zážitkových metód so zacielením na vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine. Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijnej kompetencie 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať kompetencie v oblasti aplikovania prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra do edukačného procesu primárneho vzdelávania. Vedieť aplikovať koncepciu vlastivednej vychádzky do vyučovania predmetov vlastiveda, prvouka, telesná a športová výchova.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Termín: 19. august 2020

Miesto: DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

8,00 - 8,30 hod Oboznámenie sa s cieľom podujatia, teoretický vstup k téme

Miesto: Mestská časť Košíc Nad jazerom

9,00- 12,30 hod. Zážitkové aktivity so zameraním na aplikáciu vlastivednej vychádzky do vyučovania 

Termín: 20. august 2020

Miesto: Košice-okolie - Hradbová 10

8,00 - 12,00 hod Zážitkové aktivity so zameraním na aplikáciu vlastivednej vychádzky do vyučovania 

12,00 - 12,30 hod. Reflexia účastníkov k priebehu podujatia

Poznámka: 
Vzdelávanie bude prebiehať v teréne, je potrebné sa turisticky obliecť.
19. august 2020 - 8:00
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600
 
 
AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE

AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
21
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Zamerané na rozvoj kompetencie pedagógov pracovať s témou tak, aby dokázali ponúknuť žiakom pri rozvoji ich vlastných schopností, zručností a tvorivosti typy úloh prispôsobených individuálnym  preferenciám žiakov v ich spôsobe osvojovania a zvládnutia témy. Zámerom je naučiť pedagógov (rozvíjať u nich relevantnú schopnosť), aby nežiadali od žiakov rovnaký, ale originálny výstup s prispôsobením ich individuálnym referenciám. Vzdelávanie v téme má potenciál rozvíjať tvorivosť učiteľa, následne žiaka a podporovať jeho/ich úspech. Výstupom účastníka je aktívne vypracovanie modelových úloh využiteľných v oblasti  rozvoja tvorivých schopností žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvoj kompetencií realizovať, plánovať a projektovať vyučovanie s využitím výtvarnej tvorby v súlade s uplatnením kritérií  edukačných aktivít rozvíjajúcich tvorivosť žiakov. 

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie

2.3 Realizovať vyučovanie

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
vychovávateľstvo
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

19.8.2020

Výchova umením inak

Potenciál výtvarných aktivít vo výchove a vzdelávaní

Náhoda vo výtvarnej tvorbe

Aktívne spracovanie praktických zadaní

20.8.2020

Modelová aktivita 1

Modelová aktivita 2

Priebežné vyhodnotenie realizácie aktivít (praktických zadaní)

21.8.2020

Metódy vo výtvarnej edukácii

Individuálna a skupinová práca pri výtvarnej tvorbe

Záverečné  vyhodnotenie realizácie aktivít (praktických zadaní)

19. august 2020 - 9:00
online
 
 
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=540
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Webinár bude reflektovať  výtvarné aktivity, ktoré čerpajú inšpiráciu v dejinách výtvarného umenia 20. a 21. storočia.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírenie profesijných  kompetencií učiteľa výtvarnej  výchovy v oblasti využitia metód interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. 

 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretické východiská a vysvetlenie pojmov – forma a obsah výtvarného diela, analýza výtvarného diela, metodika práce s umeleckým dielom, postupy a možnosti obsahovej a formálnej analýzy výtvarného diela, rôzne spôsoby interpretácie obrazu, model práce s obrazom priamo v galérii, múzeu pred originálmi diel

19. august 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=540
 
Význam zážitkového učenia pre získavanie a používanie zručností k zdravému životnému štýlu u žiakov a učiteľov

Význam zážitkového učenia pre získavanie a používanie zručností k zdravému životnému štýlu u žiakov a učiteľov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7105
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 10:30
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
15
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Obsahom stretnutí budú námety zážitkových aktivít, ktoré je možné realizovať v interiéri aj exteriéri. Činnosť v aktivitách bude zameraná na komunikáciu, pozorovanie a vyhodnocovanie vplyvu životného prostredia a výživy  na podporu zdravého životného štýlu.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
Výstupom prezenčného vzdelávania bude príprava (scenár, edukačný projekt), s  realizáciou dvoch  zážitkových aktivít, ktoré bude možné uplatniť vo vybratej viachodinovej téme/tematickom celku.
Výstupom dištančnej časti bude zisťovanie a vyhodnotenie vplyvu realizovaných zážitkových aktivít na podporu zručností k zdravého životného štýlu.
Obsah vzdelávania súvisí s kompetenciami PZ vo vzťahu k profesijného štandardu:
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom cyklu webinárov je, aby účastník mal príležitosť cez vybraté zážitkové aktivity: "Získať skúsenosť pre doplnenie profesijných kompetencií PZ o zručnosti podporujúce osobnostný rozvoj žiaka.

Profesijná kompetencia: 
Potvrdenie aktívnej účasti – 2.9 opis a zhodnotenie zrealizovaného pedagogického skúmania
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Pevné zdravie nie je dostupné všetkým, pocit pohody však môže dosiahnuť každý – zážitkové aktivity realizovateľné v interiéri a exteriéri. 19.8.2020
  2. Aktualizácia edukačného obsahu vo vzdelávacích oblastiach. 24.8.2020
  3. Súvis afektívnych cieľov a rozvíjaných zručností k podpore zdravia. 26.8.2020
  4. Obsah nástroja na zisťovanie a vyhodnotenie vplyvu realizovaných zážitkových aktivít na podporu zručností k zdravého životného štýlu. 28.8.2020
19. august 2020 - 10:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7105
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5699
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov cudzích jazykov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s realizáciou atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Profesijná kompetencia: 
profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Atestácie podľa zákona 138/2019

3. Tvorba atestačného portfólia

19. august 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5699