Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Materská škola, Hurbanova 247/5, 014 01 Bytča
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu uplatňovania predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole v súvislosti s požiadavkami čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy.  Realizácia príkladov vzdelávacích aktivít  s uplatňovaním konkrétnych vzdelávacích štandardov. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu metód predčitateľskej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

  8:00 - 10:15 : Rozvíjanie  predčitateľskej gramotnosti

10:15 - 10:30 : Prestávka

10:30 - 12:00 : Uplatňovanie metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy

Poznámka: 
Odborný seminár je určený pre učiteľský kolektív učiteľov materskej školy
18. august 2020 - 8:00
Materská škola, Hurbanova 247/5, 014 01 Bytča
 
Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci

Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
Mgr. Teťana Ustohalová
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na získanie základných informácií o verbálnej a neverbálnej komunikácii a o zásadách efektívnej komunikácie;  účastníci nadobudnú zručnosti vo využívaní asertívnych prejavov v riadiacej práci s cieľom vyhnúť sa konfliktným situáciám a dosiahnuť želané ciele.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o verbálnej a neverbálnej komunikácii a o zásadách efektívnej komunikácie;  nadobudnúť zručnosti vo využívaní asertívnych prejavov v riadiacej práci s cieľom vyhnúť sa konfliktných situáciám a dosiahnuť želané ciele.

Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

18. 08. 2020     Podstata asertíveno správania (2h). Predchádzanie konfliktom uplatnením prvkov asertivity- praktické cvičenia(4h)

19. 08. 2020    Charakteristika   a význam sociálnej percepcie a komunikácie (1h).Umenie presvedčovania ľudí (2h) . Zásady efektívnej komunikácia (2h) . Problémy v komunikácií (1h)

 

                                   

18. august 2020 - 8:30
MPC RP Prešov, malá aula
 
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM; Využitie prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM

Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM; Využitie prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom prvého stretnutia budú námety na rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM. Účastníci sa oboznámia s čitateľskými stratégiami využiteľnými vo vyučovacom procese pri spracovávaní textu žiakmi.

Aktívna časť: Vytvorenie plánu vyučovacej hodiny s použitím vybranej čitateľskej stratégie

Obsahom druhého stretnutia budú námety na možnosti využitia prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM. Ukážky aktivít budú zamerané na posilnenie rozvoja osobnosti, sebapoznania, kooperáciu a kreativity.

Aktívna časť: Vytvorenie plánu vyučovacej hodiny s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Hlavným cieľom podujatia je rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, ktoré im umožnia tvorivo začleňovať čitateľské stratégie a prvky zážitkovej pedagogiky do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Relizovať vyučovanie;
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

18.08.2020 (utorok)

9:00 - 13:30 Čitateľské stratégie využiteľné vo vyučovacom procese na prvom stupni ZŠ s VJM pri spracovávaní textu žiakmi

19.08.2020 (streda)

9:00 - 13:30 Prvky zážitkovej pedagogiky využiteľné vo vyučovacom procese na prvom stupni ZŠ s VJM

Poznámka: 
Seminár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
18. august 2020 - 9:00
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
 
 
Spätnoväzbové hodnotenie, formatívne hodnotenie, sebahodnotenie žiakov všetkých stupňov škôl

Spätnoväzbové hodnotenie, formatívne hodnotenie, sebahodnotenie žiakov všetkých stupňov škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozšíriť vedomosti o hodnotení a poukázať na hodnotenie prostredníctvom poskytovania spätnej väzby, rozvíjaním životných zručností – napr. vnímať problémy v súvislostiach, spolupracovať s inými, aktívne počúvať, získavať informácie, byť empatickým, podporovať u žiakov vnútornú motiváciu na získavanie vedomostí. Súčasťou takéhoto pohľadu na hodnotenie je ústne skúšanie, slovné hodnotenie, sebahodnotenie žiakov aj hodnotenie vyučovania žiakmi, rovesnícke učenie,  rešpektujúca komunikácia.    

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť vedomosti o hodnotení, poukázať na hodnotenie prostredníctvom poskytovania spätnej väzby, rozvíjaním životných zručností, zamerať sa na ústne skúšanie, slovné hodnotenie, sebahodnotenie a rovesnícke hodnotenie.

 

 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
18. august 2020 - 10:00
Online
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja vedúceho MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja vedúceho MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=550
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 10:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný webinár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a jednotlivca:

Obsahom stretnutí bude:
Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO – legislatívne východiská a analýza doterajšej činnosti - 18.08.2020
Profesijný štandard MZ,PK a VO - 20.08.2020
Tvorba plánu profesijného rozvoja - 27.08.2020

Obsah vzdelávania a výstup zo vzdelávania súvisí s kompetenciami štvrtej oblasti profesijného štandardu pre vedúceho metodického orgánu: viesť ľudí, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, stotožniť sa s rolou špecialistu a školou

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjat profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Potvrdenie aktívnej účasti - návrh osobného plánu profesijného rozvoja
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO - 18.08.2020
2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 20.08.2020
3. Tvorba plánu osobného profesijného rozvoja vedúceho MZ,PK a VO - 27.8.2020

18. august 2020 - 10:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=550