Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 14. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 14. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je prezentovať využitie šablón ako inovatívneho prostriedku vo výchove mimo vyučovania (najmä v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy), ale aj ako diagnostického prvku na zisťovanie  a rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Život človeka a aj život dieťaťa prebieha v trojrozmernom priestore, avšak mnohé zadania, úlohy či kresby si vyžadujú prenesenie trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny. S transformáciou trojrozmerného priestoru majú mnohé deti problém a nevedia zobraziť pozície a pojmy „hore“, „dole“, „vpredu“, „vzadu“ na ploche. Je preto nesmierne dôležité rozvíjať u detí rôzneho veku priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore aj na ploche prostredníctvom vhodne zvolených voľnočasových aktivít. Jednou z možností je tvorba a využitie šablón s rôznou tematikou. Šablóny deti poznajú, no využívajú už väčšinou vyrobené, hotové šablóny. A práve tvorba šablón je výbornou pomôckou pri rozvíjaní priestorovej predstavivosti. Nakoľko technika vytvárania šablón nie je bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, považujeme ponúknutý webinár a využitie šablón aj za motivačný a inovatívny prvok vo výchove mimo vyučovania.

Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom v kategóriách vychovávateľ, pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg metodickú podporu na diagnostikovanie priestorovej orientácie detí a žiakov prostredníctvom jednoduchých činností a prezentovať praktické využitie šablón ako prostriedku na rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov a orientácie detí a žiakov na ploche vo výchovných aktivitách v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy.

Profesijná kompetencia: 
Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka. Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Poznámka: 
webinár prebieha kombinovanou formou - 2 hodiny prezenčne a 1 hodina dištančne
14. august 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531