Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba modernej keramiky

Tvorba modernej keramiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná umelecká škola, Kováčska 43, Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 11. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
20
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľová skupina  počas vzdelávania získa základy využitia metód keramickej tvorby vo vyučovacom procese. Absolvent dokáže orientovať sa v nových trendoch keramickej tvorby, pozná a vie aplikovať techniku ručnej tvorby. Vie vytvoriť netrdičné formy, kombinovať rozličné materiály a vytvoriť modernú keramiku na danú tému. Získané kompetencie vie aplikovať do edukačného procesu, je schopný projektovať edukačný proces.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením a umenie a kultúra, keramický krúžok a letné výtvarné tábory so zameraním na tvorbu modernej keramiky.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích umeleckých predmetov, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11.08.2020 - od 08:00 hod. do 13:00 hod. 

Súčasné trendy v keramickej tvorbe, moderná keramika. Ručná tvorba – valčekovanie, vytvorenie jednoduchých a komplikovaných foriem a tvarov z plátky hliny. Ozdoba foriem s vlastnou ornamentikou, vytvorenie reliéfu. Experimentovanie s rôznymi materiálmi, ich aplikácia do hliny. Práca na tému: Archa, Rebrík.

12.08.2020 - od 08:00 hod. do 13:00 hod. 

Vytvorenie jednoduchých foriem na hrnčiarskom kruhu, spájanie tvarov a vytvorenie vlastného objektu, posun foriem, aplikácia rôznych materiálov, vytvorenie modernej keramiky. Experimentovanie rôznymi materiálmi, ich aplikácia do hliny. Práca na tému: Kostol, Ja. Dokončenie vlastného projektu, príprava keramických objektov na vypálenie.

20.08.2020 - od 08:00 hod. do 14:30 hod.

Zdobenie hliny s glazúrou, príprava keramických objektov na vypálenie raku. Experimentovanie s rôznymi materiálmi pri vypaľovaní.  

11. august 2020 - 8:00
Základná umelecká škola, Kováčska 43, Košice
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC, Južná trieda 10, Košice, miestnosť č. 600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Začiatok podujatia: 
utorok, 11. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 11. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania bude analýza vzdelávacích štandardov (Pokyn ministra č. 39/2017) ako východiská pre tvorbu portfólia pedagogických zamestnancov, na čo bude nadväzovať metodika tvorby portfólia.

Súčasťou vzdelávania bude prezentácia informácií, pokynov a odporúčaní súvisiacich s atestačným procesom v súlade s aktuálnou legislatívou (zákon č. 138/2019, vyhláška č. 361/2019).

Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijnej kompetencie – 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11. 8. 2020 - od 8:00 hod. do 13:00 hod.

1. Profesijné kompetencie - úvod, štruktúra

2. Gradácia kompetencií

3. Portfólio pedagogického zamestnanca - charakteristika, typy

4 Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

11. august 2020 - 8:00
DP MPC, Južná trieda 10, Košice, miestnosť č. 600