Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štandardy - Atestácie - Portfólio

Štandardy - Atestácie - Portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=470
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa materskej školy s prvou a druhou atestáciou a tvorbe portfólia podľa zákona 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníkov v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10:00 -11:30 hod.

1. Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukázanie kompetencií v oblasti: Dieťa, Výchovno-vzdelávacia činnosť a Profesijný rozvoj

3. Tvorba portfólia

24. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=470
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495#section-1
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Tvorba atestačného portfólia

3. Atestácie podľa zákona č. 138/2019

24. jún 2020 - 13:00
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495#section-1
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6503
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je príležitosťou, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

24. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6503