Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s druhou atestáciou
23. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
 
 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na problematiku tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
1.1, 1.2, 2.1, 2.3
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

14.00 - 14.05 - otvorenie webinára

14.05 - 15.05 - Mgr. Marek Gaj (60 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakovy - 1. vstup

15.05 - 15.15 - prestávka (10 minút)

15.15 - 16.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

16.00 - záver webinára

23. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu v základných školách

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu v základných školách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov základných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
  • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
  • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
  • 5. Diskusia
23. jún 2020 - 14:00
online miestnosť
 
 
Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=482
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľom online kurzu je prezentovať možnosti interpretácie výtvarného diela. Obsahom kurzu sú metodické postupy, výtvarné techniky a výtvarné hry v rámci nonverbálnej interpretácie výtvarných diel. Výtvarné umenie, diela umelcov sú neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej edukácie. Prostredníctvom výtvarných diel žiaci sa naučia dešifrovať znaky a symboly vizuálneho jazyka a ľahšie pochopia podstatu a význam výrazových prostriedkov výtvarného jazyka. Kurz je určený pre vychovávateľov a učiteľov MŠ a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Seminár bude prebiehať v maďarskom jazyku. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory vizuálnej gramotnosti žiakov a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti interpretácie výtvarného diela. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program webinára:

1. Verbálna a nonverbálna interpretácia výtvarného diela

2. Výtvarné techniky a metodické postupy galerijnej pedagogiky v interpretačných intenciách 

3. Aplikačný potenciál vybraných metodický postupov v eduakačnej praxi

23. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=482