Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). Aktívne rozvíjať schopnosť argumentovať vlastné profesijné portfólio. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ

2. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov ZUŠ

3. Portfólio pedagogického zamestnaca ZUŠ

4. Spracovanie zadaní - práca s tvorbou  portfólia profesijného rozvoja

18. jún 2020 - 10:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
 
Autoevalvácia školy, školského zariadenia

Autoevalvácia školy, školského zariadenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4945
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Vladimír Figel
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je  zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti autoevalvácie školy (školského zariadenia) ako  východiska pre modifikáciu procesov  v prospech zlepšovania kvality školy na základe špecifík a možností školy.

Cieľom webinára je prostredníctvom praktických aktivít oboznámiť  účastníkov zo zakladnými princípmi autoevalvácie školy školského zariadenia a získať  základné zručnosti pri realizácií autoevalvácie vlastnej školy na úrovni metodických združení a predmetových komisií.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je prostredníctvom praktických aktivít oboznámiť  účastníkov zo zakladnými princípmi autoevalvácie školy školského zariadenia a získať  základné zručnosti pri realizácií autoevalvácie vlastnej školy na úrovni metodických združení a predmetových komisií.

Profesijná kompetencia: 
Poskytuje pomoc a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom pri realizácii autoevalvácie školy, školského zariadenia
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Význam, metódy a nástroje autoevalvácia školy, školského zariadenia. 18.6.2020 (10:00 - 10:30)

2. Diskusia k téme, riešenie praktických príkladov. 18.6.2020 (10:30 - 11:00)

3. Dištančná úloha - plán autoevalvácie vo vybranej oblasti v konkrétnej škole. 18.6.2020 (60 min)

4. Uplatnenie nástrojov autoevalvácie vo vybraných procesoch školy. 25.6.2020 (10:00 - 10:30)

5. Interpretácia zistení analýzy  a návrhy opatrení na zlepšovanie procesov. (10:30 - 11:00)

 

18. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4945
 
 
 
 
 
 
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne spôsoby pedagogickej diagnostiky  zameranej  na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu, ktoré sú využiteľné v školskej praxi, ale  aj pri dištančnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať, prehlbovať a rozšíriť kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti pedagogickej diagnostiky a rozvoja čitateľských schopností zameraných na porozumenie čítaného textu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
18. jún 2020 - 13:00
online
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia. 

Profesijná kompetencia: 
Kompetencia 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v kontexte s riadením školy, školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

18. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
 
 
Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti

Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=481
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Jedným z cieľov edukačného procesu výtvarnej výchovy je podľa Roeselovej (2003) „vypestovať schopnosť samostatne si voliť cestu tak, aby vynikol výtvarný a myšlienkový zámer dieťaťa“. Výtvarná technika je prostriedok výtvarného vyjadrovania, ktorým sa vyjadruje zmyslové a rozumové poznanie a estetický vzťah, a je neoddeliteľnou súčasťou procesu výtvarnej edukácie. Predmetom webinára budú predovšetkým výtvarné techniky, ktoré nie sú náročné z hľadiska realizácie, sú zaujímavé a podporujú divergentné myslenie žiakov. V rámci kurzu budú prezentované kolážové techniky (proláž, roláž, chyazmáž, ventiláž a ich vzájomná kombinácia) a takzvané mixed médiá (odkrývanie s lepiacou páskou a lepidlom, alchymáž). 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom online kurzu je prezentovať účastníkom postup realizácie rôznych výtvarných techník na rozvoj vizuálnej gramotnosti detí a žiakov a rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom podpory tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára:

1. Výtvarné techniky a ich využtie v edukačnom procese

2. Prezentácia konkrétnych výtvarných techník na  rozvíjanie vizuálnej gramotnosti

3. Súvzťažnosť výtvarných techník a podpory divergentného myslenia žiakov

18. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=481
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6506
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania na druhom stupni základnej školy a v strednej škole. Podmienky, spôsoby a pridaná hodnota optimálneho využitia vybraných metód kooperatívneho vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
18. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6506