Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 10:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie vedúcich metodických združení (MZ), predmetových komisií  (PK) a vzdelávacích oblastí  (VO) základných škôl v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a  jednotlivca. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej čnnosti v rámci činnosti MZ, PK alebo VO. 

 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie vedúcich metodických združení, predmetových komisií  a vzdelávacích oblastí základných škôl v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Koordinovať profesijný rozvoj členov predmetovej komisie.
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 17. 6. 2020 (9:00 - 9:45)

2. Tvorba atestačného portfólia  - 17. 6. 2020 (9:45 - 10:00)

3. Vypracovanie dištančného zadania - 17. 6. 2020 (60 min.)

4. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 23. 6. 2020 (9:00 - 9:15)

5. Možnosti profesijného rozvoja PZ  a OZ v rámci MZ, PK a VO  - 23. 6. 2020 (9:15 - 10:00)

17. jún 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorba profesijného portfólia je prostriedkom vedúcim k profesijnému rozvoju učiteľa. Núti učiteľa zamýšľať sa nad svojimi profesijnými kompetenciami a meniť ich. Atestačné portfólio možno vnímať ako prezentovanie silných stránok učiteľa v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať význam a tvorbu profesijného portfólia učiteľa materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa.

2. Profesijný štandard.

3. Postup tvorby portfólia.

17. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2. atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvo
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s druhou atestáciou
17. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
 
 
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=433
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný webinár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie PZ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - miesto konania)

14:00 - 15:00 Profesijné štandardy, Portfólio, Profesijný rozvoj

15:00 - 15:30 Konzultácia účastníkov

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
17. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=433
 
Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
-3
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví jednoduché a voľne dostupné nástroje pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s praktickými ukážkami nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stop motion animácie - ukážky a príklady.

2. Nástroje na tvorbu jednoduchých stop motion animácií.

3. Diskusia.

17. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038