Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako pracovať s informáciami získavanými z internetu

Ako pracovať s informáciami získavanými z internetu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Práca s informáciami získavanými z internetu

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať gramotnosti mediálnej výchovy v práci vychovávateľov 

Profesijná kompetencia: 
METÓDY VYUŽITEĽNÉ V RÁMCI VÝUČBY V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Kariérová pozícia: 
vedúci vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Gramotnosti mediálnej výchovy

2. Analýza mediálneho obsahu

3. Metódy kritického myslenia v analýze mediálneho obsahu

10. jún 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
 
 
Predčitateľská gramotnosť

Predčitateľská gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=468
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na výber vhodnej metódy predčitateľskej gramotnosti v súvislosti so stanoveným výchovno-vzdelávacím cieľom a témou týždňa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti predčitateľskej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10:00 -11:30 Metódy predčitateľskej gramotnosti

10. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=468
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). Aktívne rozvíjať schopnosť argumentovať vlastné profesijné portfólio. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ

2. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov ZUŠ

3. Portfólio pedagogického zamestnaca ZUŠ

4. Spracovanie zadaní - práca s tvorbou  portfólia profesijného rozvoja

10. jún 2020 - 10:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
 
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja resiliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 10. 6. 2020 od 10:00 h. do 11:00h.

Druhé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 16. 6. 2020 od 10:00 h. do 11:00h.

10. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
10. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s prvou atestáciu a tvorbe portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníka v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvo
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukazovanie kompetencií v oblasti ŽIAK

3. Preukazovanie kompetencií v oblasti VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

4. Preukazovanie kompetencií v oblasti PROFESIJNÝ ROZVOJ

5. Tvorba portfólia

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s prvou atestáciou
10. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
 
 
 
 
Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=453
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky posilňovania čitateľských kompetencií, konkrétne  na  čítanie s porozumením a učenie splývavého čítania, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prebiehať bude webinár formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe záujmového útvaru na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Oboznámiť sa s praktickými ukážkami zameranými na posilňovanie čitateľských kompetencií  čítanie s porozumením a učenie splývavého čítania.

Profesijná kompetencia: 
2.1. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
pedagogika pre mentálne postihnutých
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorba záujmového útvaru - plánu na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.

2. Teoretické a praktické ukážky aktivít  zameraných  na čítanie s porozumením.

3. Teoretické a praktické ukážky učenia splývavého čítania.

4. Diskusia.

10. jún 2020 - 15:00
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=453