Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domácej práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov - ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknutú situáciu - domácu prácu.

Profesijná kompetencia: 
4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Spoznajte svojich ľudí - typológia ľudí

2. Spoznajte svojich ľudí - ako reagujú na stres, neobvyklé situácie

2. Ako riadiť svoju energiu a energiu svojich ľudí

4. jún 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
 
 
 
 
Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=430
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Ako na slovné hodnotenie žiakov, čo má slovné hodnotenie obsahovať.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

 Poskytnúť pomoc pri využití záverečného slovného hodnotenia žiakov v domácom vyučovaní 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=430
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6017
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania na druhom stupni základnej školy a v strednej škole. Podmienky, spôsoby a pridaná hodnota optimálneho využitia vybraných metód kooperatívneho vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6017
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=466
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
19
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=466
 
 
Premeny obrazov

Premeny obrazov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku vnímania, chápania a interpretácie obrazov. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie rozdielnym symbolickým kultúrnym konštruktom, prostredníctvom ktorých komunikujeme

- rozlišuje medzi obraznými predstavami a verbálnymi a grafickými obrazmi

- rozumie posunom zmyslu obrazných predstáv vo vzťahu ku meniacemu sa spoločenskému kontextu 

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím

2. Obrat k obrazu

3. Využitie témy vo výučbe

4. jún 2020 - 15:00
 
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=463
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v oblasti aplikovania formatívneho hodnotenia do vyučovacieho procesu

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kurz Formatívne hodnotenie vo vyučovaní je zadelený do troch online stretnutí, ktoré budú špecifické z hľadiska obsahu: 

1. Podstata a význam formatívneho hodnotenia 

2. Metódy a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní 

3. Spätná väzba žiakov v kontexte formatívneho hodnotenia. 

 

Každé online stretnutie bude prebiehať v čase medzi 15.00 h - ​16.30 h v termínoch 04. 06. 202009. 06. 2020 a 22. 06. 2020.
 

Poznámka: 
Pre úspešné absolvovanie celého kurzu je potrebná min. 50% účasť na každom online stretnutí a odovzdanie dištančnej úlohy do prostredia Moodle. Dištančná úloha vyplynie z 2. online stretnutia a bude mať výsostne aplikačný charakter.
4. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=463