Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 10:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu.

Informačný seminár je určený najmä učiteľom na prvom stupni základnej školy a školským špeciálnym pedagógom. Rovnako je však určený aj vychovávateľom v ŠKD a v CVČ, ktorí pracujú so žiakmi so ŠVVP.  nakoľko sa v procese hodnotenia nejedná len o podávanie spätnej väzby k vyučovacím povinnostiam, ale aj k realizovaným voľnočasovým aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného semináru je predstaviť možnosti hodnotenie žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody hodnotenia žiakov so ŠVVP v škole a školskom výchovno-vzdelávacom zariadení, ako aj možnosti hodnotenie žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
2. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Je nevyhnutné, aby školský špeciálny pedagóg vedel podať učiteľovi informácie o tom, ako hodnotiť žiakov v tomto období.

Informačný seminár je určený školským špeciálnym pedagógom, ktorí sú styčným bodom medzi učiteľom, žiakom so ŠVVP a rodičom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť školským špeciálnym pedagógom možnosti hodnotenia žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody na hodnotenie žiakov so ŠVVP v škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania, špeciálnopedagogickej intervencie a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
2. jún 2020 - 13:00
online miestnosť
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=455
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

1. Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO - 02.06.2020
2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 09.06.2020
3. Projekt riadenia MZ,PK a VO - 16.6.2020

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjat profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
liečebný pedagóg
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatnovaním zákona
138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyucovacích predmetov a jednotlivca.

2. jún 2020 - 13:00
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=455
 
 
 
 
Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=452
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie matematickej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  (ŠVVP ) v edukácii so zameraním na Montessori metódu.  Súčasťou webinára bude oboznámenie účastníkov s dokumentáciou a tvorbou, ktorá nadväzuje na individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiakov so ŠVVP. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP. Oboznámiť sa s praktickými ukážkami zameranými na posilňovanie kompetencií žiakov so ŠVVP v matematickom myslení.

Profesijná kompetencia: 
2.1. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorba individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP a zo SZP.

2. Hodnotenie žiaka v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe.

3. Ukážky aktivít.

4. Diskusia.

2. jún 2020 - 15:00
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=452