Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Mgr. Katarína Babčáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 11:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je určený vychovávateľom a pedagogickým asistentom pôsobiacim v rôznych typoch školských výchovných zariadení a špeciálnych výchovných zariadení na oboznámenie sa s rôznorodosťou ľudového ornamentu na Slovensku, jeho významom a špecifikami. Praktickou činnosťou bude prezentované využitie ľudových ornamentov v aktivitách súvisiacich s „dnešnou dobou“. Zámerom podujatia je prezentácia praktických činností na výrobu alebo výzdobu moderných vecí ľudovým ornamentálnym vzorom. Základom prezentovaných aktivít je využitie jednoduchých pomôcok a postupov vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít u detí rôzneho veku. Podľa zručnosti a záujmu si počas workshopu budú účastníci voliť stanovištia.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a prakticky realizovať výchovno-vzdelávacie aktvity s využitím ľudového ornamentu v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy a vo výchovných predmetoch.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
28. máj 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja resiliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 28. 5. 2020 od 10:00 do 11:00h v online miestnosti.

Druhé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 4. 6. 2020 od 10:00 do 11:00h v online miestnosti.

 

28. máj 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
 
 
 
 
 
 
Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na identifikáciu a charakteristiku aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny v súlade s potrebou identifikácie a charakteristiky aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Profesijná kompetencia: 
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 - 13.05 - otvorenie webinára

13.05 - 14.05 - Mgr. Marek Gaj (60 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 1. vstup

14.05 - 14.15 - prestávka (10 minút)

14.15 - 15.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 2. vstup

15.00 - záver webinára

28. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
 
 
Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=381
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne  techniky tvorivého písania využiteľné  v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl na hodinách anglického jazyka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorivosti, tvorivom  vyučovaní a tvorivom písaní. Webinár  reflektuje vhodné  žánre  aplikovateľné v procese tvorivého písania i v dimenziách rozvíjania osobnosti žiaka. Následne ponúkam konkrétne námety na realizáciu tvorivého písania v predmete anglický jazyk s deskripciou metodického postupu pri ich realizácii a s konkrétnymi príkladmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé vyučovanie

2. Tvorivé písanie

3. Ukážky aktivít

4. Diskusia

28. máj 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=381
 
Bádateľsky orientované vyučovanie

Bádateľsky orientované vyučovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle. Po registrácii účastníkov budú na emailové adresy zaslané všetky podrobné inštrukcie týkajúce sa realizácie webinára.
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na zmenu prístupu k prírodovednému vzdelávaniu a budovaniu vedeckej gramotnosti žiaka. Je zameraný na potrebu širšej podpory interaktívnej výučby, na rozvíjanie bádateľských zručností a na dôsledné porozumenie kľúčových pojmov a javov. Venuje sa porozumeniu problematiky bádateľsky orientovanej výučby (BOV), ktorá si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami jej realizácie.  Zámerom je previesť vás touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu. Bádateľsky orientovaná výučba otvára priestor na využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia, hodnotenia porozumenia, bádateľských zručností, skupinovej práce žiakov a reflexiu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a udržať spôsobilosti učiteľov potrebných na riadenie edukačného procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiakov v rámci inovovaného ŠVP.

Profesijná kompetencia: 
Výchovno-vzdelávací proces a profesijný rozvoj.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia účastníkov

2. Charakteristika BOV

3. Plánovanie vyučovacej hodiny

4. Konkrétne kroky BOV

5. Hodnotenie bádateľských aktivít

6. Výber tém vhodných pre BOV

 

Poznámka: 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda a predmet geografia/vlastiveda
28. máj 2020 - 14:00
Moodle. Po registrácii účastníkov budú na emailové adresy zaslané všetky podrobné inštrukcie týkajúce sa realizácie webinára.