Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné portfólio v práci pedagogického zamestnanca

Profesijné portfólio v práci pedagogického zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=456
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 12:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Portfólio ako súbor produktov učiteľa, dôležitých informácií dokumentujúcich individuálny rozvoj jednotlivca, prostredníctvom ktorého je možná celková reflexia jeho rozvoja za určité časové obdobie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať peoces a význam tvorby profesijného portfólia v práci pedagogického zamestnanca.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiská tvorby profesijného portfólia pedagogického zamestnanca.

2. Využitie profesijného portfólia pedagogického zamestnanca.

27. máj 2020 - 11:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=456
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=436
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 12:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
19
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
27. máj 2020 - 11:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=436
 
 
 
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia  v predmete slovenský jazyk a literatúra s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktické aspekty (teória a príklady). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Čo je formatívne hodnotenie a dôvody jeho využívania
  2. Metódy formatívneho hodnotenia vo výučbe
  3. Kritériá a spätná väzba 
  4. Príklad na využitie formatívneho hodnotenia
27. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií pedagogického zamestnanca v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č.138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
27. máj 2020 - 13:00
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
  • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
  • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
  • 5. Diskusia

 

Poznámka: 
online vzdelávanie : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
27. máj 2020 - 13:30
online miestnosť : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431&notifyeditingon=1
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia. 

 

 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

27. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431&notifyeditingon=1
 
 
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle - online
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na prezentáciu rôznych aktivizujúcich metód podporujúcich kritické myslenie  žiakov zo SZP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom je, aby účastníci vzdelávania vedeli využiť vo výchovno-vzdelávacom procese metódy akrostich a päťveršie. 

Profesijná kompetencia: 
2.3. Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod - pripojenie účastníkov 

2. Metóda akrostich

3. Zadanie úlohy účastníkom

4. Vyhodnotenie úlohy

5. Metóda päťveršie

6. Zadanie úlohy účastníkom

7. Vyhodnotenie úlohy

8. Voľná diskusia

 

Poznámka: 
Webinár pre PZ pracujúcich so žiakmi zo SZP/MRK
27. máj 2020 - 14:00
Moodle - online
 
Obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=464
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na vymedzenie dôležitého učiva pre ďalšie vzdelávanie a kompetencií definovaných v Štátnom vzdelávacom programe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa prvého stupňa ZŠ s VJM v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Program seminára: 

1./ Vzdelávacie ciele v mimoriadnom období

2./ Kľúčové učivo

3./ Aktuálne problémy pri uplatňovaní upraveného obsahu vzdelávacích štandard

27. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=464
 
Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na zvládnutie základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami modelovacích postupov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ukážka základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
technická výchova
technika
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prostredie TinkerCad.

2. Základné nástroje a postupy pri 3D modelovaní.

3. Online repozitáre 3D modelov.

4. Diskusia.

27. máj 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035