Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií pedagogického zamestnanca v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č.138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Účastníci si na odborný seminár prinesú profesijný štandard učiteľa materskej školy v tlačenej forme. 

Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
25. máj 2020 - 13:00
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
link na online učebňu: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné kompetencie - úvod, štruktúra

2. Gradácia kompetencií

3. Portfólio pedagogického zamestnanca - charakteristika, typy

4 Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

25. máj 2020 - 13:00
link na online učebňu: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s prvou atestáciu a tvorbe portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníka v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukazovanie kompetencií v oblasti ŽIAK

3. Preukazovanie kompetencií v oblasti VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

4. Preukazovanie kompetencií v oblasti PROFESIJNÝ ROZVOJ

Tvorba portfólia

 

25. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420