Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ

2. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov ZUŠ

3. Portfólio pedagogického zamestnaca ZUŠ

20. máj 2020 - 10:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=391
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v edukácií. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o podstate finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti a nadobudnúť zručnosti pre uplatnenie finančnej gramotnosti  vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom interaktívnych aktivít na podporu rozvoja kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a jeho implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Metódy a formy práce  vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov na prvom stupni základnej školy

3. Ukážky aktivít finančnej gramotnosti a ich využitie  v medzipredmetových vzťahoch

4. Diskusia

 

20. máj 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=391
 
Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí sú bez prístupu k inetrnetu

Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí sú bez prístupu k inetrnetu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=295
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Toxický stres.

Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí nemajú prístup k inetrnetu.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámenie sa s pojmom toxický stres.

Prezentovanie možných aktivít práce počas karantény so žiakmi z MRK a na výmena skúseností medzi účastníkmi webinára. 

Profesijná kompetencia: 
oblasť žiak: Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka; oblasť výchovno-vzdelávací proces: Plánovať a projektovať vyučovanie; oblasť profesijný rozvoj: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.  Toxický stres 

2. Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí nemajú prístup k internetu

3. Výmená skúsenosti

20. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=295
 
Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ a pedagogických asistentov, ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód, ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho učenia a ich aktívneho učenia sa, praktické ukážky výučby s využitím aktívneho učenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie kooeratívnych metód a foriem výučby s využitím aktívneho učenia sa žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
nemám aprobáciu
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Skupinová práca, kooperatívne učenie - skúsenosti účastníkov z priamej výučby (pozitíva, negatíva)

2. Metódy a formy kooperatívneho vyučovania a učenia, praktické ukážky.

3. Aktívne učenie sa žiaka - praktické ukážky.

4. Sebahodnotenie žiaka - praktické ukážky.

20. máj 2020 - 14:00
 
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ s VJM

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=383
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný webinár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov MŠ s VJM a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie PZ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
predškolská pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - mieso konania)

14:00 - 15:00 Profesijné štandardy, Portfólio, Profesijný rozvoj

15:00 - 15:30 Konzultácia účastníkov

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
20. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=383
 
 
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=242
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v oblasti aplikovania formatívneho hodnotenia do vyučovacieho procesu

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kurz Formatívne hodnotenie vo vyučovaní je zadelený do troch online stretnutí, ktoré budú špecifické z hľadiska obsahu:
1. Podstata a význam formatívneho hodnotenia
2. Metódy a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní
3. Spätná väzba žiakov v kontexte formatívneho hodnotenia.

Každé online stretnutie bude prebiehať v čase medzi 15.00 h - 16.30 h v termínoch 20. 05. 202027. 05. 2020 a 10. 06. 2020.

 

Poznámka: 
Pre úspešné absolvovanie celého kurzu je potrebná min. 50% účasť na každom online stretnutí a odovzdanie dištančnej úlohy do prostredia Moodle. Dištančná úloha vyplynie z 2. online stretnutia a bude mať výsostne aplikačný charakter.
20. máj 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=242