Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edupage v práci učiteľa

Edupage v práci učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; účastníkom bude zaslaný priamy odkaz
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Komplexné priblíženie systému Edupage z pohľadu e-learningu (učenia na diaľku). Prehľad používateľských kont a ich správne používanie. Riešenie problémov, ktoré sa vyskytli počas obdobia prerušeného vyučovania (zabudnuté heslá, odovzdávanie domácich úloh, spracovanie domácich úloh). Význam používania plánov a príprav v e-learningu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Využiť školami dostupný systém Edupage v práci pedagogických zamestnancov na uľahčenie ich práce pri plánovaní a realizácii vyučovacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
18. máj 2020 - 13:00
online; účastníkom bude zaslaný priamy odkaz
 
Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na prezentáciu rôznych metód (techník) a nástrojov formatívneho hodnotenia žiakov využiteľných priamo v edukácii i pri vzdelávaní v domácom prostredí špecificky na hodinách prírodovedných predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať rôzne metódy a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Formatívne hodnotenie

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia

 

18. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
 
 
KNZ05_18 Obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2.stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

KNZ05_18 Obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2.stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online - bude sprístupnené účastníkom vzdelávania
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu učiteľov pri kvalitatívnej úprave obsahu vzdelávacích štandardov - vymedzenie dôležitého učiva pre ďalšie vzdelávanie a kompetencií definovaných v štátnom vzdelávacom programe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa predmetu SJSL v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov v období počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Profesijná kompetencia: 
plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. vzdelávacie ciele predmetu v mimoriadnom období

2. kľúčové učivo v predmete SJSL v mimoriadnom období

3. aktuálne problémy pri uplatňovaní upraveného obsahu vzdelávacích štandardov

18. máj 2020 - 14:00
online - bude sprístupnené účastníkom vzdelávania
 
Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia a poskytovania spätnej väzby na hodinách anglického jazyka, ktoré  sa dajú využiť v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára bude spoznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia, jeho psycho-didaktické aspekty. Webinár ponúkne praktické ukážky metód a techník formatívneho hodnotenia.

Profesijná kompetencia: 
2,2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka,
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Čo je formatívne hodnotenie

2. Ako využívať formatívne hodnotenie

3. Metódy formatívneho hodnotenia

4. Kritériá a spätná väzba

5. Praktické ukážky využitia formatívneho hodnotenia

18. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257